Nordlandsbanen åpnet Trofors- Mosjøen

Mandag kveld 4.mars ble Nordlandsbanen åpnet igjen på strekningen Trofors - Mosjøen. Banen var stengt i nesten seks døgn på grunn av store vannmengder ved sporet og fare for utglidninger og ras.

Arbeid med forsterkning av en løsmassefylling mellom trofors og Mosjøen. <strong> Foto: Are Sjåmo </strong>

Det var onsdag 27.februar at værforholdene og vannmengdene langs sporet tilsa at banestrekningen burde stenges som følge av store vannmengder langs sporet.
- På denne strekningen har vi flere jernbanefyllinger bygget av løsmasser og disse kan bli ustabile når de utsettes for stort vanntrykk, sier oppsynsmann på strekningen, Are Sjåmo. På utsatte steder sto det da mye vann og presset på fyllingene.

Aktiv beredskap
 – Vi følger aktivt med på data fra værstasjoner, meteogrammer og på prognosene for hvordan været vil utvikle seg ved slike situasjoner, forteller Sjåmo. Det ble satt i gang med kjøring av ekstra visitasjoner på strekningen. – Vi observerte da store vannmengder inntil sporet og ansamlinger av vann som tok egne veier og oppdemming av vann på oversidenen av jernbanefyllingene. -Dette sammen med værprognosene tilsa da at vi stengte banen for trafikk av hensyn til sikkerheten, sier oppsynsmannen. – Den trinnvise beredskapen vår danner grunnlaget for de vurderingene vi gjør og de terskelverdiene vi der har respekteres, sier Sjåmo.
Før helgen ble det satt i gang utbedrings- og forsterkningsarbeider, blant annet ble de mest utsatte stedene forsterket med sprengstein. Disse arbeidene kombinert med synkende vannstand gjorde at banen kunne gjenåpnes for trafikk mandag kveld ved 20-tiden.

Skjerpede rutiner
Jernbaneverket har alltid hatt en omfattende visitasjons- og beredskapsordning. Gjennom de siste årene har dette arbeidet blitt styrket gjennom oppsetting av værstasjoner og innføring av trinnvis beredskap ut fra værforhold og værmeldinger. I fjor ble denne beredskapen ytterligere skjerpet og det ble innført egne vær-vakter i alle baneområder.
Vær-vakten skal følge ekstra godt med på værutvikling og værmeldinger, vurdere observasjoner langs sporet og slik sette riktig beredskapsnivå. Jernbaneverket har tre beredskapsnivåer for værberedskapen, i tillegg til normalsituasjon:

• Gul beredskap: Været tilsier innsamling av prognoser, måledata og observasjoner langs linjen, samt enkelte ekstra visitasjoner. Kontakt med fagekspertise etableres ved behov for avklaringer. Økt beredskap eller senket beredskap vurderes.

• Orange beredskap: Været tilsier økende antall linjevisitasjoner på bakgrunn av værdata, observasjoner gjort av lokførere og målt vær. Tog kan bli holdt tilbake for å slippe fram arbeidstog for linjevisitasjoner. Kontakt med fagekspertise intensiveres og behov for saktekjøring vurderes.

• Rød beredskap: Det innføres begrensinger i trafikken. Banestrekningen blir som hovedregel stengt, men det kan vurderes om det er forsvarlig å slippe fram tog i sikthastighet. Skjerpet overvåking av av værsituasjonen og hyppige ekstravisitasjoner innføres.

Hensikten med denne beredskapen er selvsagt å ivareta jernbanesikkerheten. Målet er at kritiske tilstander i sporets underbygning og i sideterrenget som følge av dårlige værfold ikke skal få sikkerhetsmessige konsekvenser.
Stengningen av banestrekninger, slik som denne på Nordlandsbanen, er alltid beklagelige for togselskapene. Ofte er det godstrafikken som får de største problemene, men sikkerheten må alltid veie tyngst.

Jernbaneverket arbeider med med å gjøre jernbanenettet mer robust og i dette arbeidet inngår også sikring av sideterreng, bedre dreneringssystemer og forsterkning eller utskifting av løsmassefyllinger.