NTP mer effektive etater

Gjennom forslaget til Nasjonal transportplan legges det opp til et program for effektivisering av Jernbaneverket og Statens vegvesen. Planprosessene skal også effektiviseres.

Regjeringen har som mål at planleggingstida for store prosjekter skal halveres. Dette skal skje blant annet gjennom å samordne tiltak langs lengre strekninger, ved å gjennomføre bedre samordning mellom ulike instanser og deler av planprosessen etter plan- og bygningsloven og ved å vurdere tidsfrister og mål i planprosessen. Statlige myndigheter skal også praktisere en tidlig medvirkning i plansaker.

Effektivitet i etatene

Kravet til økt effektivitet er på 10-15% i planperioden og det vil bli satt opp produktivitetsmål knyttet til Jernbaneverkets egenproduksjon innenfor drift og vedlikehold. Effektiviseringsprogrammet skal omfatte anleggsmarkedet, byggherrefunksjonen, planlegging, trafikkstyring, administrasjon og interne støtteprosesser.
Jernbaneverkets nye vedlikeholdstog fører til mer effktivt vedlikehold på dobbeltsporstrekningene. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>