NTP: Drift og vedlikehold

Til drift, vedlikehold og fornyelse av det eksisterende jernbanenettet legges det opp til en gradvis økning.

Transportetatene ga i sine innspill til Nasjonal transportplan signaler om at det er ønskelig å prioritere midler til drift, vedlikehold og fornyelse av det eksisterende nettet. I forslaget til NTP legges det opp til en styrking av budsjettet til drift og vedlikehold på 45 %. Økningen er større de siste seks årene enn i de første fire. Jernbaneverket vil prioritere tiltak som går på sikring mot ras og utglidninger, en mer robust jernbane og tiltak for å bedre punktligheten i togtrafikken.

Innføringen og utbyggingen av nytt felles europeisk signalsystem, ERTMS, er en del av tiltakene som kommer inn under fornyelsen av eksisterende baner.
Det er de siste årene satt i gang store arbeider med fornyelse av de eksisterende banene på delstrekninger og dette arbeidet skal videreføres.
Sporfornyelse på Oslo S <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>