Legger ned Evja planovergang

Jernbaneverket legger ned Evja planovergang ved Mjøndalen stasjon.

Den 25. mai gjerder blir planovergangen gjerdet inn. – Den offisielle nedleggelsen skjer 28. mai kl 12.00, forteller sikkerhetsrådgiver Ove Knutsen. – Fra dette tidspunktet vil ikke togene lenger tute ved Evja.

Planovergangen ved Evja har vært tilgjengelig for myke trafikanter, og den har vært sikret med en enkel båsgrind.  At togene ikke tuter regelmessig vil antagelig de nærmeste naboene sette pris på, men det blir nå litt lenger å gå for å krysse linja:

- Alternativet for fotgjengere og syklister blir nå overgangsbrua ved Mjøndalen stasjon, sier Knutsen.

 Jernbaneverket og Nedre Eiker kommune har vært i dialog om ulike løsninger for Evja. Både undergang og alternativ gangvei til en bru i nærheten har vært vurdert, samt opprusting av gang og sykkelstier. Kommunen har primært ønsket å vente med nedleggelsen til en løsning har vært på plass: 
- Det er ikke planlagt et nytt kryssingspunkt nå, men Jernbaneverket er innstilt på å gi støtte til kommunen for sykkel- og fotgjengertiltak ved Evja, forteller fornyelsesleder Atle Berg Sørensen.

Ved Evja planovergang var det en alvorlig nestenulykke i august 2012. Jernbaneverket minner om at det er både farlig og forbudt å krysse sporområder på steder hvor det ikke er planovergang, undergang eller bruer.

Evja planovergang. Foto: Jernbaneverkets målevogn Roger 100.