Jernbanestatistikk for 2012

Jernbaneverket har nå gjeve ut den offisielle statistikken for 2012. Statistikken inneheld ei rad tabellar og grafar som syner status for jernbanen i Norge.

 

Jernbanestatistikk 2013 inneheld både eit oversyn over tekniske og økonomiske tilhøve som omkjem infrastrukturen, og data for person- og godstrafikken. Jernbaneverket har lagt vekt på å syne utveklinga over fleire år innanfor områder som trafikk, miljø og uønska hendingar. Statistikken syner og økonomiske nøkkeltall for drift og vedlikehald av infrastrukturen og investeringar.  

På bakgrunn av tilbakemeldingar på fjorårets utgåve av 'Jernbanestatsitikk', er det i årets utgåve teke inn ein del tilleggsopplysningar. Dette gjeld mellom anna opplysningar om person- og godstrafikk fordelt på sekskap, samanlikning av reisetider mellom tog og bil og innanfor antall transporterte einingar på dei ulike strekningane i godstrafikken.