Bygger trippelspor på Bjørnfjell

7.juli er det byggestart for nye Bjørnfjell kryssingsspor på Ofotbanen. Stasjonen får tre spor, blir 1100 meter lang og er første viktige skritt mot mer kapasitet på banen.

 Bjørnfjell stasjon skal få tre kryssingsspor og stasjonen utvides fra 550 til 1100 meters lengde. Utvidelsen kommer her østover i retning riksgrensen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Etterspørselen etter kapasitet for å kjøre flere tog på Ofotbanen er stadig økende. I Nasjonal transportplan er det lagt opp til bygging av flere nye kryssingsspor på banen, noe som har vært planlagt gjennom flere år. Først ut er kryssingssporet på Bjørnfjell, like ved grensen til Sverige.

-Her er det snakk om en fordobling fra dagens sporlengder som er 550 meter sier delprosjektleder for Bjørnfjell kryssingsspor, Lisa Margareta Lindholm.Overingeniør Lisa Margareta Lindholm er delprosjektleder for nye Bjørnfjell kryssingsspor.

  -Med en sporlengde på 1100 meter  forberedes trippelsporet for samtidig innkjør når banen etter hvert også skal få nytt signalanlegg, men det viktigste nå er å legge til rette for en toglengde på 750 meter. På norsk side ligger vi etter svenskene når det gjelder kryssingssporforlengelser for å øke kapasiteten.

Mange tiltak

I NTP er det nå satt av 1,6 milliarder kroner til Ofotbanen, og det haster med å gjennomføre flere kryssingssporforlengelser. – På svensk side er alle kryssingssporene på hele strekningen ferdig forlenget i løpet av neste år, forteller banesjef Thor Brækkan på Ofotbanen. På norsk side er som kjent Katterat og Straumsnes kryssingsspor fullført. Bjørnfjell får full oppstart i år. (Det ble gjort noen forberedende arbeider med blant annet en ny kulvert undersporene i fjor). Deretter kommer Rombak  som det i år lages detaljplan for, med planlagt byggestart neste år. – For Narvik stasjon har vi en godkjent hovedplan, men vi må se på deler av den på nytt da vi vil trenge enda mer kapasitet enn det som der er lagt til grunn, sier Brækkan.Banesjef på Ofotbanen, Thor Brækkan.

 –Vi regner med byggestart på Narvik-forlengelsen i 2015. Ved Djupvik mellom Narvik og Straumsnes skal det bygges et helt nytt kryssingsspor der hovedplanarbeidet startes opp nå. I tillegg er det planer om et nytt kryssingsspor ved Søsterbekk. –Alle disse tiltakene vil selvsagt gi en bane med vesentlig større kapasitet enn i dag, men det er likevel klart at bare et dobbeltspor kan gi nok kapasitet for framtidas behov. -Dobbeltsporutredningen for Ofotbanen  er sendt til godkjenning og vil foreligge i løpet av noen uker nå, sier Brækkan.

Bare ti uker i året

-Vi regner med å ha bare ti ukers byggetid til rådighet her på Bjørnfjell sier Lindholm. –Vinteren kommer tidlig her og da stenger vi ned anlegget fram til neste sommer. I år skal det rives gamle snøoverbygg og sprenges vekk hele 40 000 kubikkmeter fjell, og vi skal bygge ferdig alt av underbygning opp til det nedre ballastlaget. Vi bygger også en veg på innsiden av sporene og en ny 220 meter lang plattform for persontogene. Neste år legges så de nye sporene og alt av materiell i de gamle sporene fornyes slik at stasjonen i oktober 2014 kan tas i bruk. Da er den 1100 meter lang, har tre togspor og ett nytt stikkspor. Sporplanen legges om slik at spor tre blir hovedtogspor. – Dermed vil de togene som bare passerer gjennom stasjonen kun kjøre over to sporveksler og slik minsker vi slitasje og vedlikeholdsbehov, sier Lisa Margareta Lindholm.

Total kostnad for anlegget på Bjørnfjell er 270 millioner kroner.  Med etterarbeider vil alt være ferdigstilt på Bjørnfjell sommeren 2015.

Fakta:

  • Ofotbanen forbinder de svenske jernbanenettet med isfri havn i Narvik som er den viktigste utskipningshavna for svensk jernbmalm.
  • Banelengde: 42,5 km fra Narvik havn til riksgrensen.
  • Kapasiteten er mer enn brukt opp, det kjøres 22 togpar i dagens rute, mens beregnet kapasitet er 19 togpar, det haster derfor med å øke kapasiteten.
  • To av banens fem stasjoner kan ta kryssinger med 750 meter lange malmtog. Alle stasjoner skal utvides for dette. Det legges også opp til to helt nye kryssingsspor på banen. (Djupvik og Søsterbekk).
  • Malmtogene til LKAB består av lok type IORE + 68 vogner som hver veier 120 tonn
  • Banen har 30 tonns aksellast


Tomt malmtog fra Narvik til Kiruna ved Haugfjell på veg opp mot Bjørnfjell. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>