Jernbaneforaene forventer mer enn intercity

Full intercityutbygging er bare ett av tiltakene som går igjen når Jernbanemagasinet spør Norges åtte jernbanefora om hvilke forventninger de har til ny Nasjonal transportplan. Elektrifisering, stasjonsparkering, plattformforlengelse, godsterminaler og nye baner er noe av det som er å finne på ønskelistene.

Fylkesrådleder i Nord-Trøndelag, Ingvild Kjerkol (Ap) er klar til å henge opp tråd på Trøndberbanen så fort Nasjonal transportplan er vedtatt. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>
– Vi tror regjeringa vil vise at dette skal være en nasjonal transportplan og ikke bare en transportplan for Østlandet. Slik sett er moderniseringsløftet for Trønderbanen utrolig viktig å få til, sier Ingvild Kjerkol. Hun er styreleder i Elbanen STS og fylkesrådsleder (Ap) i Nord-Trøndelag.

Kjerkhol  innrømmer at det er blitt unormalt mange Oslo-turer det siste året. Nå håper hun at det kan resultere i at elektrifisering av Trønderbanen blir flyttet fram til første periode i Nasjonal transportplan.

– Vi er klar til å begynne å henge opp tråden så fort Nasjonal transportplan er vedtatt i Stortinget i juni, sier Kjerkol, som er spent på hva regjeringen lander på når de presenterer sitt forslag til ny NTP like etter påske.

Intercity

 På Østlandet via Sørlandet til Rogaland er ønsket tilnærmet samstemt. Thore Westermoen, leder i Jernbaneforum Sør, Ivar Odnes, leder både for Jernbaneforum Dovrebanen Sør og Jernbaneforum Gjøvikbanen, og Gretha Kant, leder i Jernbaneforum Øst, vil ha full utbygging av intercity på Østlandet – fra Skien i sørvest til Lillehammer i nord og Halden i øst.Jernbanen er det eneste transportmidlet som både kan redusere reisetider, frakte mange mennesker og gods samtidig som den er miljøvennlig, sier Thore Westermoen i Jernbaneforum Sør. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>

Jernbaneforum Sør er dessuten klar på at strekningen «deres», det vil si fra Oslo til Porsgrunn/Skien, må bygges for 250 km/t.

– NTP må følge opp intercityplanene og anbefalingene i høyhastighetsutredningen, sier Thore Westermoen.

Gretha Kant og Ivar Odnes forventer i tillegg at NTP har en dato for når intercity­trianglet er fullt utbygd.

I Stjørdal synes Ingvild Kjerkol at de i Trøndelag også på sikt må få intercityutbygging rundt Trondheim fordi Trondheim er den storbyen utenfor Oslo som vokser mest.

– Vi trenger bosetting helt inn til Steinkjer. Det vil bli en effektiv bo- og arbeidsmarkedsregion som ikke bare vil hjelpe Trondheim med å håndtere veksten, men som også vil gi vekstimpulser for byene som ligger nord for Trondheim, sier Kjerkol og minner om at det bor nesten 100 000 mennesker på Trønderbane-strekningen fra Malvik til Steinkjer.

Enkelt

-Valget er enkelt: Trivbeilge togreiser eller kø, kork og kaos, sier John-Ragnar Kvam Aarseth i Forum nye Bergensbanen. <strong>Foto: Øystein Grue </strong>For John-Ragnar Kvam Aarset, daglig leder i Forum Nye Bergensbanen, er valget enkelt:

– Jernbanen er nøkkelen for å få transporten til å fungere i dette landet, det gjelder både nærtrafikken rundt de største byene og fjerntogtrafikken. Nærings- og arbeidslivet og klimaet vil havne i grøfta hvis veitrafikken skal ta trafikkveksten de kommende årene. Valget er enkelt: trivelige togreiser – eller kø, kork og kaos!

Det vil ordfører Kjell B. Hansen i Ringerike kommune og ordfører Per R. Berger i Hole bidra til med bygging av Ringeriksbanen. De to representerer motpolene i norsk politikk: Hansen i Arbeiderpartiet og Berger i Høyre. Men når det kommer til Ringeriksbanen, står de skulder ved skulder.

De går gjerne i dialog med staten om videre planlegging og bygging av Ringeriksbanen, Ringerike-ordfører Kjell B. Hansen (t.v.) og Hole-ordfører Per R. Berger (H). <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>

Statlig plan

 Ikke bare det, men de vil også rekke ut en støttende hånd til sentrale myndigheter. Begge har de skrevet under på at «vi ber staten vurdere å ta et større ansvar for videre planlegging». Det betyr i klartekst at de synes seks år med konseptvalgutredninger (KVU) får være nok.

Da Samferdselsdepartementets ekspertgruppe konkluderte med at Ringeriksbanen var spesielt egnet som pilot for å prøve ut alternativ organisering og finansiering, så de en løsning på en 155 år gammel idé. Ideen kan i få ord sammenfattes slik: Ringeriksbanen vil forkorte Bergensbanen med én time. Hallingdal rykker med et byks nærmere Oslo. Det tredje poenget er at Ringerike har godt om plass til å ta imot de som tyter ut fra Oslo-gryta.

En trasé gjennom spesielt Hole kommune kan derimot bli en politisk nøtt. Dette mener ordfører Berger det må finnes en løsning på.

– Det vil være mange interesseorganisasjoner som skal ha formening om en jernbanetrasé. Vi må ha en åpen dør til disse og komme dem i møte for å finne fram til løsninger som er så skånsomme som mulig, gjerne gjennom kompenserende tiltak, sier ordføreren.

– Det er så enkelt som at utviklingen ikke kan stoppe. Vi må heller finne løsninger som er til å leve med.

Gordisk knute

 Regjeringen som skal sy sammen en plan ti år fram i tid, kan velge og vrake i gode forslag og fromme ønsker fra hele landet. Dessuten er det ikke bare jernbanetiltak som står på agendaen til alle som fotgår departement og transportkomite for å argumentere for sine prosjekt i disse dager.

Interciy

Tirsdag 12.mars signaliserte Regjeringen at den vil gå inn for en indre intercity-utbygging på Østlandet  innen 2024 og at den har ambisjon om å nå en full intercityutbygging innen 2030. 

Hvor mye penger som ligger i potten, og hvordan disse vil bli foreslått fordelt utover landet, vil regjeringa si noe om etter påske. Så skal Stortinget ha det siste ordet med votering tirsdag 18. juni.   

Dette mener jernbaneforaene

Vi har bedt jernbaneforaene peke ut de tre viktigste innsatsområdene de forventer å finne i Nasjonal transportplan: 

Jernbaneforum Øst:

1. Full IC-utbygging (Halden-Lillehammer-Skien) må ferdigstilles innen 2023.

2. Samarbeid med svenskene om strekningen Halden-Öksnered i Sverige.

3. En klar strategi for oppgraderingen av ­Alnabruterminalen og avlastningsterminaler
på begge sider av Oslofjorden.

Forum Nye Bergensbanen:

1. Ringeriksbanen

2. Vossabanen

3. Kryssingsspor og generell opprusting  av Bergensbanen

Jernbaneforum Sør:

1. Full IC-utbygging Porsgrunn/Skien innen 2025 med 250 km/t hastighetsprofil.

2. Jernbaneverket må snarest få midler og ordre om å planlegge sammenkoblingen
av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

3. Nødvendige tiltak for å legge til rette for overføring av gods fra vei til bane.

Jernbaneforum Dovrebanen Sør­ og Gjøvikbanen:

1. Full IC-utbygging.

2 . Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet må styrkes.

3. Oppstart av planprosessen for Gjøvikbanen fra Roa til Oslo.

Jernbaneforum Midt-Norge:

1.Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

2. Hastighetsøkende tiltak på Dovrebanen med krysningsspor.

3. Full IC-utbygging rundt de store byene.

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen:

1. Elektrifisering av Røros- og Solørbanen.

2. Bygging av omlastingsterminal i Kongsvinger.

3. Etterslepet på vedlikehold og fornyelse må tas så fort som mulig.

Jernbaneforum Kongsvingerbanen:

1. Flere kryssingsspor på Kongsvingerbanen og Hovedbanen

2. Alle stasjoner langs Kongsvingerbanen og Hovedbanen må tilrettelegges for å kunne betjene de nye doble togsettene.

3. Økt innfartsparkeringskapasitet ved alle stasjonene