Trenger godsløft over riksgrensen

Hverdag kjører 2200 lastebiler over Svinesund med varer som skal inn og ut av landet. En undersøkelse fra Transportøkomisk institutt viser at jernbanen kan ta mange ganger så mye av godset. Med det krever bedre infrastruktur.

Det var «Den skandinaviske 8-millionerbyen », opprettet av fylker og kommuner i det folkerike beltet fra København til Oslo, som bestilte undersøkelsen fra TØI. «Den skandinaviske 8millionerbyen» er populærbetegnelsen på EU-prosjektet COINCO, der bokstavene står for Corridor of Innovation and Cooperation. COINCO har som mål å sikre rask flyt av mennesker og gods på en miljøvennlig måte, og blir ledet av Oslo kommune.

Tom E. Granquist. Foto: Akershus fylkeskommune.Tom E. Granquist har fått ansvaret for å lede arbeidet med å utvikle et fellesnordisk intercitynett og en grønn godskorridor som også inkluderer Nord-Tyskland og Nederland. På den symbolske datoen 12.12.2012 er planen å samle samferdselsministrene for å stake ut kursen mot denne grønnere godskorridoren. Da får forsamlingen presentert tallene som viser at lastebilene har tatt mesteparten av veksten de siste årene.

– For jernbanen er den negative utviklingen blitt forsterket på grunn av byggingen av motorveien, forklarer Granquist.


 

Full sprekk

Prognosen for godstrafikken i årene framover er heller ikke lystelig. I Østfold regner de med at kapasiteten på den nye motorveien vil være sprengt i 2025.

– De siste prognosene viser at det kan bli aktuelt å bygge ut motorveien til seksfeltsvei gjennom Østfold på grunn av de store godsstrømmene, opplyser Granquist.

Hvis TØIs friske analyser om å mangedoble godstrafikken på bane skal bli virkelighet, trengs det dobbeltspor på hele strekningen. Det vil COINCO være med på.

– Vi vil arbeide for et norsksvensk selskap for å bygge den strekningen som framstår som «the missing link», nemlig mellom Halden og Öxnered. Det er disse 13 milene som vil være infarktet i hovedpulsåra for norsk import og eksport, sier Granquist.

Nå håper han at Trafikverket i Sverige og Jernbaneverket i Norge får i oppdrag å samarbeide om å planlegge denne strekningen.

Kulturkræsj

Norge er verdensledende på intermodale transporter – det vil si av lastbærere som lett kan flyttes mellom bil, båt og tog. Eksempel på slike er konteinere, semihengere og vekselflak. For å illustrere hvor stort intermodale transporter er i Norge, så fraktes det flere konteinerenheter på bane her enn det gjøres i Frankrike.

Bjarne I. Wist, informasjons- og strategidirektør i Cargonet. Foto: Cargonet.– I Norge går stykkgodset på jernbane takket være en tett samkjøring mellom togselskap, kunde og terminal. Der ligger den norske suksessoppskriften. De som sender stykkgods i Europa, er mye mer innretta på bil, sier informasjonsog strategidirektør Bjarne I. Wist i CargoNet.

Det siste kan også Erling Sæther, næringspolitisk direktør i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, bekrefte:

– Det er nok å gå til Sverige. Svensk logistikk er bilbasert i en helt annen grad enn her. Strategi Sæther mener det viktigste for jernbanen er å lykkes i korridoren Göteborg-Malmö-København. Det er her halvparten av det godset som skal til Norge, oppstår.

– Valg av transportmiddel for import til Norge skjer i utlandet. Innsalgsarbeidet må skje mot de utenlandske aktørene. Med systematisk arbeid ser jeg ikke bort fra at det er mulig å øke godsvolumet på dagens jernbane med ti prosent, sier Erling Sæther.

Men skal det flyttes over mer, må det gjøres noe med infrastrukturen. Det vil også gi et løft for passasjertrafikken på tog. En utredning fra konsulentselskapet Atkins viser for eksempel at en dobbeltsporet moderne jernbane på strekningen Oslo-København kan gi 9,4 millioner passasjerer i året.

Mye av denne moderne jernbanen er ferdig eller under bygging. Öresundbanen mellom København og Malmö har vært i bruk i 12 år. Snart er tunnelen gjennom Hallandsås ferdig. Dobbeltsporet mellom Göteborg og Öxnered skal tas i bruk i år. Da gjenstår Follobanen, dobbeltsporet til Halden – og «the missing link» mellom Halden og Öxnered.

I mens sliter både persontogene og godstogene med å være konkurransedyktige.

Lite å tjene

Innen godstransport er det små marginer. For godstogselskapene har det vært smalhans ei stund nå. Noe av årsaken er finanskrise, noe er konkurransen fra utenlandske lastebiler, og noe skyldes dårlig kvalitet på leveransen – det vil si at toget har kommet fram forsinket eller ikke i det hele tatt.

– Det som skjer når marginene er presset, er at villigheten til å ta risiko blir mindre. Dessuten kan det medføre en negativ spiral, der vi blir nødt til å innstille togavganger av økonomiske grunner. Kanskje er det nettopp disse avgangene som er avgjørende for å få mer gods fra vei til bane, sier Bjarne I. Wist.

I vinter tok CargoNet en risiko ved å sette opp faste togpendler mellom Göteborgs Hamn og Alnabru. På grunn av at 30 mil er en kort avstand for et godstog og toget har lang framføringstid sammenliknet med lastebilen, innrømmer Wist at Göteborgtoget er krevende. På den andre siden er det viktig å få tak i godset som i dag blir kjørt med bil fra kontinentet.

– For å bevare norsk godstransport på bane, tror vi det er avgjørende å få tak i de bilvolumene som kommer lenger sørfra enn fra Göteborg. Internasjonalt gods både er og kommer til å bli viktig. Det er det som til syvende og sist skal bygge opp under det nasjonale nettet, sier Wist.

Ser etter løsninger

– Ettersom Norge er Sveriges viktigste eksportland, bekymrer det svenskene at togtilbudet er for ustabilt, sier Tom E. Granquist, som har registrert en økende interesse for å få til en «grønn» godskorridor fra Rotterdam via Öresund til Oslo.

Nå skal COINCO arbeide videre med å se på finansieringsløsninger og organisasjonsmodeller for å få bygd ut jernbanen mellom Halden og Öxnered. Granquist håper å ha en skisse på plass neste år. Da skal de også ha fått gjennomført bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser.

I et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa nå i begynnelsen av juni, ber Göteborg-Oslo-regionen (GO-samarbeidet) om et møte for å begynne arbeidet som skal lede fram mot en intensjonsavtale mellom Norge og Sverige for videreutvikling av strekningen Halden-Öxnered.

Denne forespørselen er fra norsk side undertegnet av lederen av GO-samarbeidet, byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo kommune og fylkesordførerne Nils-Aage Jegstad (Akershus) og Ole Haabeth (Østfold).

Denne artikkelen er fra siste nummer av Jernbanemagasinet.

 Jernbanemagasinet leser du her.