Styrker vær-beredskapen

Jernbaneverket styrker nå beredskapen for å håndtere rekordnedbør og uvær. Bakgrunnen er alle rasene som har skjedd det siste året.

Hyppig visitasjon av linjen er viktig ved økende nedbør og snøsmelting. (Foto: Njål Svingheim)Fra flommen i Gudbrandsdalen sommeren 2011. <strong> Foto: Bjørn Iversen </strong> 
Jernbaneverket har alltid hatt en omfattende visitasjons- og beredskapsordning. Gjennom de siste årene har dette arbeidet blitt styrket gjennom oppsetting av værstasjoner og innføring av trinnvis beredskap ut fra værforhold og værmeldinger. Nå skjerpes denne beredskapen ytterligere og det innføres egne vær-vakter i alle baneområder.

Værvakter

Hensikten med den nye beredskapsordningen er å gjøre roller og begreper tydeligere og felles for hele landet, sier overingeniør og geolog Pål Buskum som har arbeidet med innføringen av den nye værberedskapen. Rollen som vær-vakt er ny og vil finnes i alle baneområder. Vær-vakten skal følge ekstra godt med på værutvikling og værmeldinger, vurdere observasjoner langs sporet og slik sette riktig beredskapsnivå. Jernbaneverket innfører nå tre beredskapsnivåer for værberedskapen, i tillegg til normalssituasjon:

• Gul beredskap: Været tilsier innsamling av prognoser, måledata og observasjoner langs linjen, samt enkelte ekstra visitasjoner. Kontakt med fagekspertise etableres ved behov for avklaringer. Økt beredskap eller senket beredskap vurderes.
• Orange beredskap: Været tilsier økende antall linjevisitasjoner på bakgrunn av værdata, observasjoner gjort av lokførere og målt vær. Tog kan bli holdt tilbake for å slippe fram arbeidstog for linjevisitasjoner. Kontakt med fagekspertise intensiveres og behov for saktekjøring vurderes.
• Rød beredskap: Det innføres begrensinger i trafikken. Banestrekningen blir som hovedregel stengt, men det kan vurderes om det er forsvarlig å slippe fram tog i sikthastighet. Skjerpet overvåking av av værsituasjonen og hyppige ekstravisitasjoner innføres.

Endringer

I forhold til tidligere beredskapsopplegg er det nå lagt til grunn nye verdier for hvor mye nedbør som skal til før beredskapen skjerpes. Dette arbeidet er utført i nært samarbeide med Meteorologisk Institutt og det er laget tabeller for når nedbøren blir så stor at økt beredskap skal vurderes. Disse verdiene varierer fra strekning til strekning. – For eksempel vil terkelverdiene på Vestlandet være høyere enn på Østlandet fordi grunn og sideterreng der er mer “vant” til mye nedbør enn på Østlandet, sier Buskum. Data fra 88 vær- og målestasjoner er benyttet som grunnlag for terskelverdiene, og antall værstasjoner blir stadig flere.

-Hensikten med denne beredskapen er selvsagt å ivareta jernbanesikkerheten. Målet er at kritiske tilstander i sporets underbygning og i sideterrenget som følge av dårlige værfold ikke skal få sikkerhetsmessige konsekvenser. I tillegg til dette må det alltid utvises skjønn i forhold til andre typer mulige hendelser, som f.eks steinsprang, sier Buskum.

Trygge roller

- Vi har nå gjennomført kurs for de som skal  fungere som vær-vakter, forteller Buskum. Kursopplegget er laget i samarbeid med Meteorologisk Institutt og det er meteorologer som har hatt mye av undervisningen.

Den nye værberedskapen innføres fra første juli.