Forlengede plattformer tatt i bruk på Lier

Lørdag 15. september ble de forlengede plattformene på Lier holdeplass tatt i bruk. Sikkerheten er med dette kraftig bedret og holdeplassen er nå klar til å ta imot NSBs nye og lengre tog.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nye og forlengede plattformer på Lier hp. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>Plattformene på Lier holdeplass var for korte for togene som trafikkerer Drammenbanen og for NSBs nye tog (Flirt). Fra januar i år har det derfor pågått et intensivt arbeid for å forlenge begge plattformene før Flirt skal settes i drift på Drammenbanen.

Prosjektleder Ivar Olsen forteller at det har vært et spennende og utfordrende prosjekt. – Drammenbanen er en veldig tett trafikkert banestrekning med tog som suser forbi i 130 km/t, forteller Olsen. For å kunne utføre arbeider nær spor uten å påvirke togtrafikken ble det bygd en ca. 6 meter høy sikkerhetsskjerm langs sporene. - Skjermen ga oss en fysisk barriere mellom sporene og anleggsarbeidene slik at vi kunne fjerne masser og gjøre andre arbeider mens det gikk tog forbi holdeplassen, forteller prosjektlederen.

I tillegg til å jobbe bak sikkerhetsskjermen på dagtid har Jernbaneverket også jobbet i “hvite tider”, det vil si tidspunkter på nettene når det går lite eller ingen tog på strekningen. – Når vi jobber i sporene er vi av hensyn til sikkerheten helt avhengig av at det ikke går tog på strekningen, sier Olsen. Jernbaneverket har derfor i tillegg til arbeidet på dagtid, jobbet natt over en periode på nesten 9 måneder. - Nabolaget har vært utrolig tålmodige med oss gjennom disse nattarbeidene og det er vi veldig takknemlige for, forteller Olsen.

Fortsatt gjenstår det en del arbeider på Lier holdeplass, men fra 15/9 er de forlengede plattformene tatt i bruk. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

De mest omfattende og støyende nattarbeidene er nå unnagjort, men nabolaget må dessverre regne med støy fra nattarbeider også i oktober og november. Da skal Jernbaneverket montere nye kontaktledningsmaster og justere kontakttråden forbi holdeplassen.

Ellers gjenstår det en del etterarbeider som opprydning, asfaltering og oppgradering av anleggsveier før holdeplassen er helt ferdig. Alle arbeider skal etter planen være ferdige i løpet av november.

Dette er gjort:

  • Plattform til spor 1 er forlenget med 76 m og plattform til spor 2 er forlenget med 61 m.
  • Det er bygd en midlertidig sikkerhetsskjerm for å kunne jobbe ved trafikkert spor. Denne er nå revet.
  • For å kunne forlenge plattformene og etablere støttemurer er det fjernet en god del masser i sideterrenget.
  • Sideterrenget er for bratt til å lage en naturlig skråning. Vi har derfor spuntet og bygd støttemurer langs plattformene.
  • Det er montert nye leskur, nye høyttalere, ny belysning og teleslynge.
  • Det er bygd en beredskapsvei inn til tunnel for utrykningskjøretøy.
  • En rekke jernbanetekniske installasjoner som stod i veien for plattformforlengelsen er flyttet, det er lagt om en betydelig mengde kabler og deler av vann- og avløpsanlegget er bygd om.