Flere parkeringsplasser ved stasjonene

Jernbaneverket legger til rette for at flere skal velge toget. I løpet av 2012 kommer 800 nye parkeringsplasser ved stasjonene i Østlandsområdet.

Rosenholm holdeplass på Østfoldbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
På mange stasjoner og holdeplasser har økende trafikk ført til at det er for få parkeringsplasser. Jernbaneverket arbeider både med å lette omstigningen mellom buss og tog, lage sykkelparkeringer og ved å bygge nye parkeringsplasser for biler. Målet er å få flere til å velge toget.  -I 2011 ble det også foretatt utvidelser av parkeringsplassen ved en rekke stasjoner, og vi ser at disse fylles raskt opp med togpendlere, sier informasjonssjef i Jernbaneverket Region øst, Trude Isaksen.

Treffsikkerhet

- Det er viktig for oss å være treffsikre med hvor vi anlegger nye parkeringsplasser, sier  Sjur Helseth i Jernbaneverkets plan- og utviklingsavdeling. Parkeringsplassene skal være et tilbud primært for de som bor for langt unna stasjonene til at de enkelt kan gå eller sykle, sier han.

Samtidig med flere parkeringsplasser arbeider Jernbaneverket med en egen strategi for hva slags parkeringstilbud som skal gis ved stasjonene i framtiden. – Særlig i pressområder og bysentra er det en knapphet på arealer og det er en utfordring å kombinere målene om økt bruk av sykkel og gange med ønsket om parkering for å få flere på toget, sier Isaksen. Ofte kan løsningen ligge i et samarbeide med kommuner og andre aktører. Jernbaneverkets målsetting er å gjøre det så enkelt som mulig å velge toget enten man ankommer stasjonen til fots, med sykkel, buss eller bil.

Her er en oversikt over planlagte parkeringstiltak på Østlandet i år:

Hovedbanen:
Frogner st:  Ny stasjon med 350 plasser.
Jessheim st: 100 nye plasser.
Gjøvikbanen:
Harestua st: Ny stasjon med 100 plasser.
Gjøvik stasjon bygges om til moderne skysstasjon for å lette omstigningsmulighetene buss/tog. Samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, NSBs eiendomsselskap ROM Eiendom og Oppland fylkeskommune. (Nittedal st: 35 nye plasser i 2011 i samarbeid med Statens vegvesen)
Drammenbanen:
Lysaker st: 40 nye plasser.
Høvik st: Skal bygges om i 2013-2014 og får 150 plasser.
Lier st: 28 -178 nye plasser vurderes.
Sørlandsbanen:
Darbu st: 15 nye plasser.
På strekningen Drammen – Kongsberg starter Jernbaneverket i år opp et tett samarbeid i Buskerud med flere aktører om å forbedre bussmating og adkomst til stasjonene mellom Kongsberg og Drammen. Vi vil se på hvordan dette påvirker parkeringsmønsteret i området, og om prosjektet er vellykket vil vi videreføre samarbeidsformen også i andre områder.
Dovrebanen:
Moelv st: 98 nye plasser.
Stange st: 15 nye plasser.
(Hamar st: fikk i 2011 25 nye plasser og Eidsvoll st 70 nye plasser).
Østfoldbanen:
Rygge st: Dialog med kommunen om ca 80 nye plasser. Langhus st: 55 nye plasser (åpnet vinteren 2012).
Oppegård og Vestby st: Statens vegvesen har startet regulering for flere plasser (55 stk).
Kolbotn st: 200 plasser for pendlere i parkeringshus (Q-park) 
Kongsvingerbanen:
Årnes st: Større utvidelse prosjekteres av Statens vegvesen som del av “Oslo-pakke”-arbeidet.
Flere stasjoner aktuelle for utvidelser de neste årene.
Spikkestadbanen:
Spikkestad st: 10 nye plasser, Jernbaneverket ønsker også å regulere for flere plasser i samarbeid med kommunen.
Heggedal st: Utvidelse planlegges når veisystemet er ferdig omlagt.