Arbeidsøkt på flere banestrekninger til helgen

I helgen 28. september til 30. september gjør Jernbaneverket omfattende arbeider på Trønder -og Nordlandsbanen, Bergensbanen, Hoved-og Dovrebanen og Gjøvikbanen. For å se hvordan dette påvirker din avgang, se nettsidene til NSB.

Hovedbanen

På Hovedbanen kjører Jernbaneverket pakkmaskin mellom Lillestrøm og Kløfta i helgen. Det skal også gjøres forebyggende vedlikehold på Kløfta, Langeland, Dal og Bøn. Dette arbeidet består i påleggsveising, arbeid med sporveksler og sikringsanlegg.

På Frogner stasjon fortsetter arbeidet med plattformforlengelse. Arbeidene vil foregå på dagtid og vil ikke føre til bråk på natten. På Eidsvoll vil det gjøres mindre vedlikeholdsarbeider, spesielt med signalanlegget, og heller ikke disse vil foregå på nattes tid.

Fellesprosjektet E6- Dovrebanen

Mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6 på en ca. to mil lang strekning.

- Flere steder på anlegget skal vi fjerne fjell i umiddelbar nærhet av eksisterende spor, og vi jobber for fullt med dette mens togene er innstilt. Dette innebærer boring og sprenging, graving og pigging, samt massetransport, opplyser informasjonsrådgiver Hilde Marie Braaten på Fellesprosjektet.


Til helgen blir det slike aktiviteter bl.a. på Ørbekk/Molykkja, Korslund, Morstua og syd for Strandlykkja. I tillegg skal det legges inn en ny stikkrenne under banen syd for Skrårud, hvor det også skal rives et hus i nærheten av sporet.

Gjøvikbanen

På Gjøvikbanen skal det gjøres årlige kontroller av kontaktledningsanlegget og signalanlegget. Det skal også saneres flere gamle veksler mellom Raufoss og Gjøvik. I arbeidet med å sikre at ballasten ikke raser ut, vil vingemurene på en bro nær Gjøvik vedlikeholdes, samt at en stikkrenne i nærheten av Hakadal utbedres.

Helgens største arbeider på Gjøvikbanen vil foregå på Lunner, der den ene omformeren skal byttes ut.  

-Dette er en stor jobb, med mye logistikk. Vi må fjerne den gamle omformeren og frakte den vekk, før vi setter inn en ny. Dette er et ledd i vår vedlikeholdsplan, og for å opprettholde den stabile strømkilden vi har i dag, sier prosjektingeniør Fred Danielsen i Bane Energi.

Jernbaneverket gjør også forberedende signalarbeid, for å klargjøre for bruk av Jenserud kryssingsspor og arbeidene med nye ATC (automatisk togkontroll) kryssingsbarrierer blir påbegynt.

Furumo   Foto: Britt-Johanne Wang 

Ved Furumo/Harestua har uforutsette mengder med fjell forsinket arbeidene på tilførselsveien og parkeringsområdet. Jernbaneverket skal derfor i samarbeid med entreprenøren gjøre forseringsarbeider. Det blir ytterligere sprenging og bortkjøring av masse. Montering av plattformelementer og annet arbeid nær sporet blir også intensivert i perioden som kommer. Denne helgen er det døgndrift på anleggsplassen.

Dovrebanen

På Dovrebanen skjer det mye til helgen. På Hamar stasjon vil det hele helgen jobbes med å bytte to sporveksler. På strekningen fra Hamar til Jessnes skal det byttes enkeltsviller. Samtidig som banen er stengt benytter også Hamar kommune sjansen til å gjøre arbeider på Martodden. I forbindelse med boligutbygging her, skal det etableres en ny gangkulvert og dette arbeidet blir nå gjort.
Nord for Brummundal, i Fangberget har det tidligere i sommer blitt gjort en stor jobb med rassikring og i helgen skal et borrtog etablere nye mastefundamenter for master til kontaktledningen. På Moelv stasjon jobber Jernbaneverket med å fornye Moelv stasjon med to nye og lengre plattformer og en undergang. Arbeidene på stasjonen skal være ferdige i løpet av høsten 2012. Ved Tolvsteine nord for Moelv skal det, på en strekning, etableres dypdrenering. 

 
-Dette for å fjerne problemer med tele på vinterstid, uttaler prosjektleder for fornyelse, Sigbjørn Korsgård.


På Lillehammer stasjon skal spor fire og fem utbedres, og Svarstad planovergang ved Lillehammer skal stenges i helgen. Denne planovergangen har blitt erstattet med kulvert. Mellom Tretten og Losna skal det renskes linjegrøfter og gamle signalkabler skal fjernes. Det har tidligere i september blitt lagt ned nye signalkabler på strekningen, og de gamle skal nå ryddes vekk. Jernbaneverket gjør også vedlikehold på Eide bru mellom Sjoa og Otta, denne helgen. Det vil også flere steder bli gjort arbeider med signalanlegg, for å sørge for god driftsstabilitet.

Bergensbanen

Vossebanen

Det skal byttes skinner i Ulriken tunnel, og gjøres vedlikehold på en sporveksel på Arna stasjon. På strekningen fra Trengereid til Arna skal det monteres vannsikringsplater i tunneler. På Vaksdal stasjon er et større plattformprosjekt i gang. Her skal det graves og pigges/sprenges, det skal monteres mastefundament og det skal rives og monteres kontaktledningsanlegg. På Stanghelle foregår det også stasjonsopprusting. Her blir det i helgen graving og bygging av ny plattform langs spor 2, grøfting under sporene og arbeid med kontaktledninganlegg. Det skal også foregå pæling, et svært støyende arbeid, men det vil ikkje foregå på nattestid. På Dale stasjon blir det utført masseskifting i en sporveksel, og på Jørnevik skal trelemmene på planovergangen byttes ut med betre dekke.  Ved Saghaug skal det brukes helikopter til å spyle rent et rasløp (etter raset som gikk sist jul). På Voss stasjon foregår det en formidabel ombygging. I helgen skal det blant annet utføres grunnarbeid og spunting ved ny undergang, riving og flytting av spor og sporveksler, og arbeid med kontaktledningsanlegg og signalanlegg. Her blir det arbeidsstøy i hele arbeidsperioden, tidvis med høyt støynivå.

Voss – Ål

 Jernbaneverket gjør diverse arbeid med signalanlegg på strekningen mellom Voss og Urdland. Mellom Mjølfjell og Myrdal skal det partivis graves langs sporet, og det skal legges kabelkanal og på Upsete skal det monteres gangbane og rekkverk på en bro. På Myrdal pågår det også montering av snøoverbygg i betong, etter raset som ødela bygget i november i fjor. Mellom Myrdal og Finse skal det gjøres vedlikehold på kontaktledningsanlegg, fundamentereing for snøoverbygg, sporvekselarbeid i Finsetunnelen, arbeid med snøskjerm pluss en del kontrollarbeid. På Hallingskeid pågår reising av nytt snøoverbygg i stål, og det skal også jobbes med ny plattform. Ved Torbjørnstøl, like øst for Finse stasjon, skal det dreneres og legges inn varmekabler.

 Ål – Hønefoss

Ved Sokna skal en parsell av sporet flyttes som følge av ny parsell på RV7 (Vegvesenet) På Hønefoss skal en sporveksel byttes.

Trønder- og Nordlandsbanen

Nordenfjells skal det også jobbes i helgen. På Trønderbanen skal det legges inn fjernvarmerør ved holdeplassen ved Statoil på Rotvoll. Fleskebytte skjer mellom Ranheim og Vikhammer, mens det blir krattknusing mellom Stjørdal og Ronglan. I Stjørdal blir det en større operasjon i hele helgen når interimsporet ved Stjørdal stasjon og E 14 skal legges tilbake.

På Malmbanen (Mo i Rana – Ørtfjell) skal det byttes flesk og gummi samt nødvendig skinnesliping. Ved Ørtfjell blir det også rensking av fjellet.

Ved Holme skal to planoverganger saneres og vi får en planfri kryssing.

To bruer skal skiftes: Ved Tellneset mellom Starrgrasmyra og Snåsa samt en bru ved Plutten mellom Agle og Grong.

Flere steder videre langs selve Nordlandsbanen blir det både skogrydding og dreneringsarbeid.

Nevner vi en ny holdeplass på Saltenpendelen og rehabilitering av to sporveksler ved Bodø Godsterminal, burde de største arbeidsoppgavene være nevnt for denne helgen uten vanlige tog på sporet.

Foto: Dag Svinsås