Arbeidshanskene tas på på Hoved- og Kongsvingerbanen

11.-12. august utfører Jernbaneverket nødvendige arbeider på Hoved- og Kongsvingerbanen. Dette fører til en stengning på ca 36 timer fra klokken 06.30 lørdag morgen til klokken 18.00 søndag kveld. For å se hvordan dette påvirker din avgang sjekk hjemmesidene til NSB.

Hovedbanen

På Hovedbanen mellom Lillestrøm og Bryn skal det kjøres pakkmaskin, det skal sporjusteres punkter på hele strekningen. Strømmen st. fjernes det vegetasjon.

–Her har vi noe vegetasjon som henger over linjen og som må fjernes for at togtrafikken skal kunne gå trygt, sier sportilgangskoordinator, Bane Stor-Oslo Tom Rune Sandmo.

Statens Vegvesen utfører vedlikehold på broen over Bryn st. som gjør at togene ikke kan passere.

I tillegg gjøres det omfattende arbeider på Hanaborg. Jernbaneverket oppgraderer Hanaborg holdeplass med ny og lengre plattform til spor 2 og ny adkomst til plattformen.

 –I helgen skal vi sette ned peler for fundament til plattform. Vi skal også slå ned stålplater i grunnen for å stabilisere graveskråningen. Dette er for å unngå utrasing når kummer og nytt røranlegg skal monteres, forteller prosjektleder Lise Mathisen. Arbeidene vil pågå døgnkontinuerlig og nabolaget må dessverre regne med en god del støy fra arbeidet. Varsel er sendt ut til berørte naboer.

Lillestrøm

På Lillestrøm skal det jobbes med forlengelse av spor 13 fra Lillestrøm til Fetsund. Det skal utføres spunting ved brokar på jernbanebroen i Nesgata, masseutskifting og støpearbeider. Det vil også bli utført noe vegetasjonsrydding på nordsiden av banen. Spesielt spuntingen vil medføre en del støy for omliggende naboer. Jernbaneundergangen i Nesgata er for tiden stengt for biltrafikk, men også gående/syklende må finne alternative ruter i helgen.

 Broen over Nesgata. Foto:Kai Stenshjemmet for Romerikes Blad

På Lillestrøm syd skal det byttes en sporveksel, noe som medfører at togene ikke kommer til fra sporene 6-11 på Lillestrøm fra Hovedbanen og Kongsvingerbanen. Jernbaneverket benytter da  ledig kapasitet for pakkmaskin til å sporjustere nødvendige punkter på Lillestrøm stasjon.

 –Den gamle sporvekselen var slitt, så nå er det på tide å få satt inn en ny sier Tom Rune Sandmo.

Kongsvingerbanen

På Kongsvingerbanen skal Statens Vegvesen utføre arbeider på Gulli bro mellom Galterud og Kongsvinger. Samtidig skal det utføres sveising flere steder langs banen, samt at flere områder av banen skal pakkes. Pakkmaskinen pakker og justerer sporet slik at det ligger innenfor tillatte verdier. 

–Slikt vedlikehold må gjøres med jevne mellomrom for at vi skal kunne tilby våre kunder en trygg jernbane, sier fornyelsesleder ved Kongsvingerbanen, Tormod Bergerud.

Neste stenging på Hovedbanen er stengingen av Dal stasjon 17.-30. september, mens neste stenging på Kongsvingerbanen vil være 13.-14. oktober.