Arbeidshelg på tre baner

Jernbaneverket arbeider både på Hovedbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen i helga 16.-17. juni. NSB kjører buss for tog.

Hovedbanen og Dovrebanen vil være stengt for togtrafikk fra lørdag 16. juni kl. 04.00 til søndag 17. juni kl. 20.00, og på Østfoldbanen vil togene bli erstattet med buss fra lørdag 16.juni kl. 18.00 til søndag 17.juni kl. 09.00. Les mer om hvordan arbeidet berører ditt tog hos NSB.

Ingen tog over Minnesund bro i helga. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Arbeider på Hovedbanen
På Hovedbanen gjør Jernbaneverket diverse vedlikeholdsarbeid mellom Jessheim og Eidsvoll, og hensettingsområdet ved gamle Eidsvoll stasjon er under ombygging. – I helga skal vi blant annet skifte ut en del masser, etablere ny kontaktledning, legge om kabler og skifte ut en sporveksel, forteller prosjektleder Asbjørn Rasdal.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
På strekningen mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa bygger Statens vegvesen og Jernbaneverket nytt dobbeltspor og firefelts E6. Anleggsarbeidene er nå i ferd med å starte for fullt.

Mens togene står i helga skal signalkabler legges om flere steder på strekningen.  Det blir også opprydning og etterarbeider i etterkant av sporomlegginger som er gjennomført ved Molykkja tidligere denne våren.  Nord for Ulvin blir det sprengningsarbeider på dagtid.
 
Bygger nye Moelv stasjon og vedlikeholder Dovrebanen
Jernbaneverket fornyer Moelv stasjon med to nye plattformer og en undergang. - I helgen skal vi asfaltere plattformene og deler av parkeringsplass. Vi skal også heise på plass tak til trapp- og heishus, og justere spor og kontaktledning forbi stasjonen, forteller prosjektleder Harald Tanum.

Inne på Hamar stasjon skal Jernbaneverket kontrollere anlegget for togenes kjørestrøm, samt arbeide med signalanlegget. Mellom Jessnes og Brumunddal blir det forberedelser for renseverk, arbeid med kabler og stikkrenner, samt flytting av signaler. Like sør for Brumunddal skal planovergangen ved Linstad utbedres.

I Brumunddal legger Jernbaneverket inn to nye bruer, samt at anlegget på stasjonen skal gjennomgå en rutinemessig kontroll.
- Dette er to bruer for jernbanesporet, forteller fornyelsesleder Kristian Slorbak. Vi legger inn nye stålbruer på ca. 10 meters lengde for å erstatte gamle bruer, og vi utbedrer fundamentene.    
På strekningen Rudshøgda-Moelv skal Jernbaneverket forberede for senere kjøring av det store renseverket, og på strekningen fra Dokken planovergang og til Moelv stasjon skal skinnene byttes.
 
På hele strekningen mellom Hamar og Lillehammer skal vegetasjonen langs linja sprøytes. Målet er å holde veksten nede slik at busker og kratt ikke gir dårlig sikt for lokførerne. Mellom Bergsvika og Fåberg skal anlegget for togenes kjørestrøm kontrolleres.
 
Bygger undergang på Tretten og fjerner to planoverganger
Ved Tretten skal to landbruksoverganger erstattes med en ny undergang. – Vi har bygd ny adkomst til undergangen, og er glad for å kunne legge ned to planoverganger, sier Slorbak. Også ei gammel bru erstattes av denne undergangen. 

På Fåvang stasjon blir det sporvekselarbeider som også berører signalanlegget, og det blir skogrydding mellom Fron og Sjoa og kontroller av signalanlegget på Otta stasjon.

Østfoldbanen
På Østfoldbanen blir det også arbeider denne helga, men kun natt til søndag.  Dette gjelder strekningen mellom Oslo S og til Fredrikstad, samt Østre linje. Inne ved Loenga har Statens vegvesen arbeider som berører jernbanen, i tillegg til at det foregår annet bruarbeid på strekningen mellom Oslo og Ski. Jernbaneverket skal også rydde vegetasjon som vokser tett på jernbanelinja for å bedre sikkerhet, sikt og for å forhindre at trær berører anlegget for togenes kjørestrøm.

Arbeidet med ny togparkering på SKi stasjon fortsetter. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Ski stasjon
I den sørlige delen av Ski stasjon fortsetter grunnarbeidene for byggingen av hensettingspor. – Vi skal bli ferdig med grunnarbeidene som vi startet i forrige helg, forteller prosjektleder Frank Kobbhaug.
I tillegg skal det settes opp en sikkerhetsskjerm mellom Jernbaneverkets anleggsrigg og jernbanesporene som er drift. Dette gjøres for å sikre en trygg avvikling av togtrafikken selv om anleggsarbeider pågår i nærheten

Moss hensetting
Det er behov for å øke hensettingskapasiteten (parkeringskapasiteten) for tog ved Moss stasjon. Anleggsarbeidene er i gang og i helga skal Jernbaneverket pigge ned en betongrampe ved siden av sporet og montere lysmaster.
Forhindrer solslyng på Østfoldbanen
Mellom Moss og Fredrikstad nøytraliserer Jernbaneverket skinnegangen. – Dette forhindrer og forebygger solslyng, sier prosjektleder Gunnar Berg i Jernbaneverket. - Vi sørger for at sporet blir spenningsfritt gjennom dette arbeidet.

Ved Billing skal det foregår sporvekselarbeider, og ellers på strekningen skal Jernbaneverket gjøre rutinemessige kontroller av anlegget.