2013: God framdrift på de store anleggene

Statsbudsjettet vil sikre en god framdrift på de igangsatte anleggene med nye dobbeltspor på Østlandet neste år. Jernbaneverket skal bygge for vel 6 milliarder kroner i 2013.

Det blir full framdrift på de store dobbeltsporprosjektene neste år. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Det er i hovedsak på to viktige jernbanestrekninger på Østlandet at de store anleggene drives framover neste år. På Vestfoldbanen er det høy aktivitet på strekningen Holm – Holmestrand – Nykirke og det blir også opptrapping av anleggsdriften på strekningen Larvik – Porsgrunn som tok til i høst. Dovrebanen er den andre strekningen med høy aktivitet, der går fellesprosjektet for ny Dovrebane og E6 langs Mjøsa for fullt. Videre legger regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett opp til videreføring av tiltakene rundt om på Østlandet for å klargjøre for ny innføring av ny rutemodell med langt flere togavganger. Det legges også opp til høy planleggingsaktivitet for den nye Follobanen Oslo – Ski med sikte på byggestart i 2014.

I alt foreslår regjeringen i underkant av 11,4 milliarder til Jernbaneverket neste år, en økning på nesten 15 prosent fra i år. Til drift og vedlikehold er det satt av nærmere 5,2 milliarder kroner, om lag det samme som i 2012.

Nedenfor er de største investeringstiltakene neste år listet opp:

  • Vestfoldbanen, Holm – Nykirke: 900 mill.kr i 2013, ferdig ved årsskiftet 2015/2016
  • Vestfoldbanen, Farriseidet ved Larvik – Porsgrunn: 400 mill.kr i 2013, ferdig sommeren 2018
  • Dovrebanen, Langset Kleverud: 848 mill.kr i 2013, ferdig i 2015
  • Follobanen Oslo – Ski: 671 millioner til videre planlegging og 156 millioner til Ski stasjon, planlagt byggestart er 2014, tidligst ferdig slutten av 2019.
  • Tilrettelegging for bedre togtilbud på Østlandet: 938 millioner kroner, ferdig i 2014
  • Stasjoner og knutepunkter, til sammen i 2013: 730 mill.kr
  • Prosjekt Oslo, totalfornyelsen av jernbanen i Oslo-området: 290 mill.kr i 2013

Andre prosjekter
Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til at det kan bli byggestart på nytt dobbeltspor på strekningen Bergen – Fløen – Arna med nytt tunnelløp gjennom Ulriken. Det settes av 50 millioner kroner til dette prosjektet. Også for strekningen Hell – Værnes kan det bli byggestart neste år. Her skal den gamle brua over Stjørdalselva fra 1902 skiftes ut og dobbeltspor på denne strekningen vil inngå som del av opprustingen av Nordlandsbanen sørlige del,  “Trønderbanen”. 50 millioner kroner foreslås satt av til byggestart her  i 2013. På prosjektet nytt dobbeltspor på Østfoldbanen fra Sandbukta ved Moss til Såstad skal planleggingen gjenopptas i 2013.

Videre foreslås det satt av 196 mill.kr til sammen til nytt signalanlegg på dobbeltsporet Sandnes – Stavanger og Ganddal godsterminal, og 109 millioner kroner til å videreføre arbeidet med å bygge ut Østfoldbanens Østre linje som erfaringsstrekning for innføring av det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS.
Andre større stasjonsprosjekter som vil pågå neste år er moderniseringen av Voss stasjon og Trondheim Sentralstasjon. 

Ny rutemodell
Til innføringen av den nye rutemodellen på Østlandet, som får full effekt i desember 2014, pågår det utbygging av vendespor og spor for parkering og ettersyn av tog på en rekke stasjoner. Dette gjelder Skien, Eidsvoll, Drammen, Kongsvinger og Lillestrøm stasjoner.  For vendespor og ny stasjon på Høvik på Drammenbanen legges det opp til byggestart neste år.  Tiltakene er nødvendige for å gi plass til flere tog i trafikken. De omfatter også forsterkning av strømforsyningen og tilpassing av plattformer. Første del av den nye rutemodellen på Østlandet innføres i desember 2012 og full effekt innføres fra desember 2014.

Kryssingsspor åpnes
Det legges opp til at de nye kryssingssporene på Jensrud på Gjøvikbanen og Vålåsjø på Dovrebanen ferdigstilles og settes i drift i løpet av 2013. Kryssingssporene er viktige for godstrafikken mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim. Andre tiltak for å bedre kapasiteten i jernbanenettet neste år er viderføringen av arbeidet med utbyggingen av Bodø godsterminal, utbedring av jernbanens radiosamband GSM-R og videre utvikling av kunde- og trafikkinformasjonssystemene. Til sammen utgjør dette 346 millioner kroner neste år. 

Til sikkerhet og miljø på jernbanenettet settes det av 239 millioner kroner. Dette omfatter tekniske barrierer mot menneskelige feil, rassikring, sikring og fjerning av planoverganger, tiltak mot dyrepåkjørsler, tunnelsikkerhet og miljøtiltak som opprydding av forurenset grunn. 

Drift og vedlikehold
R
egjeringen legger opp til å oppfylle rammene som er skissert i inneværende Nasjonal transportplan når det gjelder midler til drift og vedlikehold av jernbanenettet.  Neste år settes det av 5,2 milliarder kroner til drift og vedlikehold. Jernbaneverket legger i 2013 opp til å videreføre de viktige arbeidene med mer robuste baner.