Jernbanen vedlikeholdes og fornyes for 2,8 milliarder i år

Jernbaneverket har de siste årene økt innsatsen kraftig når det gjelder vedlikehold og fornyelse av jernbanelinjene. Til sammen skal det i år brukes om lag 2,8 milliarder kroner på å gjøre de eksisterende banene mer pålitelige og robuste. Dette inkluderer prosjektet med fornyelser i Oslo på vel en halv milliard.

Fra fornyelsen av Dovrebanen ved Vålåsjø sommeren 2010. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Jernbaneverket prioriterer innsatsen innenfor fornyelse og vedlikehold ut fra vurderinger av hvor nytten av og behovet for tiltak er størst. Prioriteringene legges opp gjennom ti års vedlikeholdsplaner. Målet er å sette inn tiltak som skal gi størst nytte for togtrafikken i hele landet sett under ett.

Offentliggjør framdriften hver måned

Jernbaneverket publiserer en oversikt over framdriften i de vedlikeholdstiltakene som skal ha størst betydning for arbeidet med å bedre togenes punktlighet på en egen side på internettsidene www.jernbaneverket.no/punktlighetstiltak. Første oversikt for årets framdrift i disse prosjektene gjelder per 1.april. Årets tiltak har flere steder kommet tidligere i gang på grunn av mer forutsigbare rammer, men det blir likevel en travel sesong med hektisk aktivitet på sporet for å komme i mål med alle de planlagte tiltakene.

Her følger en kort omtale av prosjektene fordelt på banestrekningene, med lenker til mer informasjon og oversikt over framdriften.

Oslo-området

Jernbaneverket definerer Oslo-området som strekningene fra Oslo S og ut til Ski, Asker, Lillestrøm og Grefsen. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for nærlingslivet og for togtrafikken utover i landet. Prosjekt Stor-Oslo er navnet på fornyelsen av jernbanen i Oslo-området. I 2011 vil det foregå omfattende fornyelsesarbeider mellom Skøyen og Bryn, inkludert i Oslotunnelen og på Oslo S. Lenke til oversikt.

Østfoldbanen

Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. Innen 2017 skal sporet være totalfornyet fra Moss til Kornsjø. Lenke til oversikt. 
.
.

Kongsvingerbanen

 Kongsvingerbanen er 114 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Konsgvingerbanen blir den første banen der sporet blir totalt fornyet. Det omfatter oppsamling av alle kabler i egne føringsveier, rens av alle grøfter og stikkrenner og utskifting av ballasten som sporet ligger i. Dette arbeidet startet fra Lillestrøm i 2003 og når grensen i 2011. Lenke til oversikt. 

Gjøvikbanen

Gjøvikbanen er 123, 8 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik. Banen er elektrisk drevet og har en betydelig gods- og persontrafikk. Banens kapasitet er tidvis sprengt på strekningen sør for Roa og det arbeides derfor med nytt kryssingsspor ved Jensrud mellom Hakadal og Stryken stasjoner. Banens godstrafikk utgjøres av godstog til og fra Bergensbanen over Roa. I 2011 skal det foretas en del utskifting av skinner på
Gjøvikbanen. Lenke til oversikt

Vestfold- og Bratsbergbanen

 Vestfoldbanen er 152 kilometer lang fra Drammen til Skien. 17 kilometer i Nordre Vestfold har dobbeltspor. Bratsbergbanen er 35 kilometer lang fra Skien til Nordagutu. I 2011 gjennomføres større arbeider med skinne- og svillebytte og fornyelse av kontaktledningsanlegget flere steder på Vestfoldbanen. Lenke til oversikt
.
.

Sørlandsbanen

Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. 14 kilometer fra Sandnes til Stavanger har dobbeltspor. Det største enkeltprosjektet på Sørlandsbanen i 2011 er arbeidene med fornyelsen av kontaktledningsanlegget på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes. Det skal også utføres en del skinne- og svillebytte og flere andre tiltak på banen i år. Lenke til oversikt

Bergensbanen

 Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Med til baneområdet regnes også den 54 kilometer lange Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, den 32 kilometer lange Roa- Hønefossbanen og den 20 kilometer lange Flåmsbana. På Bergensbanen fortsetter i 2011 innsatsen for å fjerne feil som gir forsinkelser. Fornyelse av skinner og sviller, 19 kilometer ballastrensing og fornyelse av dreneringsanleggene er de viktigste enkelttiltakene i 2011. Lenke til oversikt

Dovrebanen

 Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det de siste par årene skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. Disse tiltakene videreføres med stor innsats også i 2011. I tillegg settes det i gang et eget prosjekt for å redusere antallet på signalfeil og det skal gjennomføres sporjustering. Lenke til oversikt 

Rørosbanen

 Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er dieseldrevet. På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller. Dette store og viktige arbeidet blir videreført også i 2011. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre slike saktekjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres. I 2011 planlegges også fullføring av oppgraderingstiltak i fjernstyringsanlegget for Rørosbanen. Lenke til oversikt

Nordlandsbanen

 Nordlandsbanen er den 734 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Bodø. Banen går gjennom et krevende terreng og klima. På Nordlandsbanen har det i flere år pågått et større program for rehabilitering av mange av banens bruer. Dette videreføres også i 2011. Banen har mange stålbruer der svillene er festet direkte til brukonstruksjonen og sporet på bruene skal også fornyes med nye brusviller og gangbaner. Det foregår i 2011 også skinnebytte, svillebytte, flere dreneringstiltak, sporjustering og rassikringsarbeider på banen. Det skal også brukes midler i samarbeid med kommuner og dyreeiere for å redusere dyrepåkjørsler.
Lenke til oversikt

Ofotbanen

 Ofotbanen er den 42 kilometer lange strekningen fra Narvik havn til riksgrensen på Bjørnfjell. Banen en av strekningene i landet med tettest og togtrafikk. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen. I 2011 står det forberedende ballastrens, skinne- og svillebytte på programmet. I tillegg til den omfattende malmtrafikken utgjør Ofotbanen en viktig godsforbindelse til og fra Sør-Norge via Sverige. Banen har også daglige persontog mellom Narvik, Luleå og Stockholm. Lenke til oversikt