Drammen – Kobbervik ferdig fornyet i september

Arbeidene med å fornye Vestfoldbanen ut fra Drammen har kommet langt og alt arbeidet på strekningen vil være ferdig i september. Da vil den åtte kilometer lange strekningen være totalfornyet for nesten 50 millioner kroner og skal holde fram til et nytt dobbeltspor kan erstatte den.

Nye føringsveier for kabler på plass, neste punkt blir nye master og ny kontaktledning. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>Strekningen ut fra Drammen stasjon og gjennom byen og Kobbervikdalen er enkeltsporet og har gammeldags linjeføring. I tillegg var banen nedslitt, med gammelt kontaktledningsanlegg fra 1950-tallet, dårlige kabler, slitne sviller og stor behov for generell oppgradering. – Det er ennå ikke mulig å si hvor lenge det vil gå før det bygges ny bane på denne strekningen, sier fornyelsesleder Atle Berg Sørensen i Drammen. Derfor går vi nå tungt inn her for å gjøre standarden så god som mulig på den eksisterende traseen. Og det er ikke småtterier dette drar med seg. Arbeidene startet for fullt i vinter og her er de viktigste tiltakene på strekningen:

• Rensk og oppfrisking av alle banens dreneringssystemer, det vil si alle grøfter og stikkrenner. Det foretas også masseutskifting flere steder langs traseen for å sikre god drenering ut av sporet.

• Nye føringsveier for kabler. Alle kabler skal samles i nye kabelkanaler langs sporet. Dette er svært viktig og helt nødvendig for stabil drift av strekningen.

• Komplett nytt kontaktledningsanlegg. Kontaktledningen skriver seg fra banen ble elektrifisert i 1957 og erstattes av et helt nytt anlegg med nye master, ledninger og nytt opplegg for returstrøm. Arbeidene med dette har kommet langt.

• Linjeblokken på strekningen fornyes. Det legges nye kabler, bygges nye skap og etableres nye sporfelt for å gjøre signalanlegget mer robust.

• Full ballastrens av hele strekningen. All pukk ned til 30 centimeter under svillene graves ut og erstattes med ny. Etter pakking blir sporet da mer komfortabelt og mindre vedlikeholdskrevende. Dette uføres med ballastrenseverket som er et stort skinnegående maskineri som graver ut alle finstoffer og utslitt pukk og erstatter den med ny. Dette er siste post på programmet og vil skje i september når alt annet er fullført..

• Nye sviller. Alle eldre sviller på strekningen skiftes ut med nye.

• Skogrydding. Alle trær innenfor jernbanens eiendom skal hugges. Dette er viktig for å hindre trefall inn mot spor og kontaktledning. Gir også en bedre reiseopplevelse og sikkerhet i form av bedre sikt. (Ved behov hugges det også på naboeiendommer i forståelse med berørte grunneiere).

Robust baneKenneth Poulsen fra Strukton (tv), Svein Bratsberg og Atle Berg Sørensen ser fram til å få en bedre standard på Vestfoldbanen ut fra Drammen.


- Siktemålet med moderniseringen nå er å gjennomføre tilstrekkelige tiltak på strekningen for holde den i stabil drift fram til en ny bane kan overta, sier jernbaneverkets byggeleder Svein Bratsberg. Framdriften i prosjektet har vært god og vi ser veldig fram til å få skikk på denne biten av Vestfoldbanen som har ligget som en problemstrekning for oss. Sørover fra Kobbervik har vi jo moderne dobbeltspor, det bygges på Holm – Nykirke og til høsten åpner Barkåker – Tønsberg, sier han.

Entreprenører

Arbeidene med fornyelsen av jernbanen fra Drammen til Kobbervik er satt ut i konkurranse. Strukton er hovedentreprenør for nytt kontaktledningsanlegg og føringsveier, Jernbaneverket Drift utfører svillebytte, og Baneservice AS skal kjøre ballastrenseverk. – Vi har rundt 30 ansatte i sving på dette prosjektet, forteller prosjektleder i Strukton, Kenneth Poulsen. –Jeg synes det er fint å være med på å rehabilitere en så viktig del av jernbanen som denne biten av Vestfoldbanen er. Her er det enkelt å se at det vi gjør er viktig, for det vi her skifter ut er mildt sagt slitent, sier Poulsen. Det meste av jobben gjøres på natten og i noen togfrie helger. For oss i Strukton er dette en viktig jobb og vi kan også vise til at vi er med å skape en driftssikker jernbane sammen med Jernbaneverket, legger han til. For uten hovedentreprenør Strukton er også JBV Drift signal inne på strekningen for å bygge om og fornye linjeblokken.
Når den ferdig fornyede jernbanen Drammen – Kobbervik står ferdig tidlig på høsten, er det til sammen brukt nærmere 50 millioner kroner på strekningen.

Vedlagt er også en liste over andre tiltak innenfor vedlikehold og fornyelse i dette baneområdet i år.

Her er ny kontaktledning på plass lenger sør. I september er hele banestrekningen ferdig fornyet.<strong> Foto: Njål Svingheim </strong>