Dobbeltspor gir tre ganger så mange passasjerer

En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket med bistand fra ulike konsulentselskaper viser hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med moderne dobbeltspor. Beregningene i studien viser en tredobling av passasjergrunnlaget som følge av betraktelig reduserte kjøretider og økt antall avganger.

Dobbeltspor kan gi tre ganger så mange passasjerer. Fra Vestfoldbanen gjennom Sande. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>    
- Studien viser at fullføring av dobbeltsporutbygging gir grunnlag for et langt bedre togtilbud, slik at byene i kjøretid kommer mye nærmere både Oslo-området og hverandre, sier prosjektleder Anne Siri Haugen i Jernbaneverket. En utbygging vil gjøre Østlandsområdet til et mer dynamisk bo- og arbeidsmarked, med Oslo som tyngdepunkt i en mer eller mindre sammenhengende tomillionersby.

To hovedalternativer


Studien har tatt utgangspunkt i to hovedalternativer: Ett med en fremføringshastighet på 200 km/t der lavere hastighet gjennom stasjonsbyene aksepteres, og ett alternativ der den overordnede føringen er gjennomgående hastighet på 250 km/t eller mer. Berørte kommuner og fylkeskommuner er konsultert i studien og har bidratt med anbefalinger og innspill til arbeidet.

Nye strekninger


Mulighetsstudien er utarbeidet med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen og Vestfoldbanen med utgangspunkt i parseller som er bygget ut, eller som er en del av gjeldende Nasjonal transportplan (NTP). Mulighetsstudien viser dermed ulike alternativer for nye traseer der det i dag ikke foreligger planer. Disse strekningene er Haug-Halden på Østfoldbanen og Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke-Barkåker, Tønsberg-Farriseidet og Porsgrunn-Skien på Vestfoldbanen.

Kostnadsberegninger

Kostnadsberegninger viser at det er sannsynlig at fullføring av dobbeltspor på Østfoldbanen til Halden vil kunne koste mellom 16 og 20 milliarder kroner, avhengig av alternativs- og trasevalg. Det er bare små kostnadsforskjeller mellom de to hastighetsstandardene på Østfoldbanen. På Vestfoldbanen er det større forskjeller. Der vil det mest sannsynlig kunne koste rundt 23 milliarder kroner for 200 km/t-standard og ca 35 milliarder for gjennomgående 250 km/t-standard.

Kjøretidsberegninger


Kjøretidsberegninger viser 25 – 50 prosent reduksjon i kjøretidene. Oslo-Halden vil kunne gå unna på ca. 1 time mot dagens 1 time og 45 minutter. På Vestfoldbanen vil for eksempel Drammen - Tønsberg kunne ta 23 minutter, mot dagens 54 minutter. Oslo-Tønsberg vil dermed kunne reduseres fra dagens 1 time og 30 minutter ca. 1 time. Oslo - Porsgrunn vil kunne komme ned mot 1 time og 30 minutter mot dagens 2 timer og 30 minutter.

Byggetid


Utbyggingshastigheten avhenger av hvor mye penger som stilles til rådighet for utbygger. Studien viser en analyse av ressursbehov ved 15 års plan- og byggetid fra vedtak. Forutsigbar finansiering er lagt inn som en forutsetning.

Videre utredning: KVUSammen med Dovrebanen til Lillehammer skal fullføring av dobbeltspor på disse strekningene utredes videre i en såkalt konseptvalgsutredning (KVU). Sammen med en rekke øvrige utredninger, som Høyhastighetsutredningen, skal anbefalingene koordineres og gis som innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med neste Nasjonal transportplan, som skal legges frem i 2013.

Ingen anbefaling nå


Jernbaneverkets anbefaling av konsept vil først komme etter neste planfase: Konseptvalgsutredning (KVU) for alle de tre intercity-strekningene. Funn i mulighetsstudien vil bli brukt som grunnlag i KVU-arbeidet, som nå er i oppstartsfasen. Hvilke konsepter som skal analyseres vil være et resultat av den omfattende eksterne samarbeidsprosessen i KVU-arbeidet. Det er for eksempel tenkelig at kombinasjoner av de to analyserte konseptene vil kunne bli anbefalt etter en KVU.

Koordineres med høyhastighetsutredningen


Funnene fra studien og den videre KVU-prosessen skal koordineres med høyhastighetsutredningen. Utredningene henger sammen, blant annet fordi høyhastighetsutredningen skal se på hvorvidt fremtidige høyhastighetstog skal kunne benytte seg av intercitystrekningene på Østlandet før de evt. grener av til egne høyhastighetstraseer på fjernstrekningene.

Bakgrunn


Høsten 2009 startet arbeidet med en mulighetsstudie for Øst- og Vestfoldbanen, som et første skritt mot revisjon av Jernbaneverkets strategi for intercitystrekningene. Underveis i dette arbeidet meddelte Samferdselsdepartementet at endelig valg av utbyggingsprinsipp skal tas gjennom en konseptvalgutredning (KVU). KVU-arbeidet for IC-strekningene Oslo-Skien/Halden/Lillehammer er nå i oppstartsfasen og skal være klar i 2012.

Dagens situasjon


På Østfoldbanen er det i dag dobbeltspor fra Oslo S og fram til Sandbukta rett før Moss. Et eget utbyggingsprosjekt for ny bane Oslo S - Ski er etablert. Det er videre en kort dobbeltsporparsell fra Såstad til Haug ved Rygge.

På Vestfoldbanen er det i dag 17 kilometer dobbeltspor fra Kobbervikdalen sør for Drammen til Holm. I år åpner det nye dobbeltsporet på Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika, mens Asker - Sandvika åpnet for fem år siden. Videre skal også det nye dobbeltsporet fra Barkåker til Tønsberg åpnes senhøstes i år. Mellom Holm og Nykirke er anleggsarbeidene for nytt dobbeltspor nå i gang, noe som inkluderer ny stasjon i Holmestrand inne i fjellet.

På Dovrebanen bruker togene landets eneste høtyhastighetsbane, Gardermobanen fra Oslo S til Eidsvoll. På strekningen langs Mjøsa fra Minnesund til Kleverud skal det bygges nytt dobbeltspor samtidig med ny E6 på strekningen. Her er det satt i gang en del forberedende arbeider.

Sluttrapportene foreligger


Det foreligger nå en sluttrapport for mulighetsstudien for fullføring av moderne dobbeltspor på Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Den bygger på rapporter fra konsulenter og avdelinger i Jernbaneverket som har vært engasjert innenfor de ulike fagdisiplinene. Utredningsarbeidet har bestått av søk etter trasekorridorer med tilhørende analyser av overordnede konsekvenser og kostnader (Asplan Viak AS og Norconsult), usikkerhetsvurderinger (Metier AS), kjøretidsberegninger og kapasitetsvurderinger (Jernbaneverket) og markedsvurderinger og lønnsomhetsberegninger (Vista Analyse AS).

Fra anlegget av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>