Tyngre skyts i kampen mot snøen

Jernbaneverket har anskaffet mye nytt utstyr for å sikre bedre driftsforhold for togtrafikken gjennom vinteren. – Viktige strekninger på Østlandet har også blitt mer robuste og tåler hardere vær bedre. Men god beredskap hindrer ikke dårlig vær, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.


Jernbanedirektør Elisabeth Enger foran en av de nye snøryddingsmaskinene. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>Det er omfattende tiltak som er iverksatt av Jernbaneverket og NSB for å stå bedre rustet foran vinteren. Utstyr er skiftet ut, bemanning er styrket og rutiner er gjennomgått. - Bedre beredskap vil bringe togene raskere i rute etter uvær og gjøre konsekvensene mindre, men flere folk og bedre utstyr hindrer ikke dårlig vær, sier jernbanedirektøren. Nå er vinterberedskapen presentert for samferdselsministeren og pressen.

– I det sentrale Østlandsområdet blir maskinkapasiteten betydelig styrket og alt utstyr fornyes, sier leder av maskinsentralen i Jernbaneverket Dag Aarsland.

Nye og større maskiner skal rydde hovedstrekningene raskere og mer hyppig ved store snøfall. Det settes inn egne snøryddingsmaskiner som øremerkes for rydding av de store sporområdene på Oslo S og Alnabru. – Utover høsten leveres mye utstyr og alt skal prøves ut og testes, samtidig som personellet skal gjøre seg kjent med bruken av det nye utstyret. – Det betyr en travel tid før vinteren kommer for alvor, sier Aarsland.

En av de nye AMC2 maskinene som skal brukes i snørydding. <strong>Foto: Øystein Grue</strong>
 

Slik brøytes det


Det første som skjer ved snøfall er rydding av snø i sporveksler og i selve sporet. Sporvekslene er de mest vitale delene og viktige sporveksler i Oslo-området må alltid fungere for at trafikken skal gli. Derfor prioriteres disse først og skinnegående maskiner med snøkoster skal holde vekslene i gang. På helt vitale steder vil det også være manuelle rutiner for fjerning av isklumper som erfaringsvis faller av togene i sporvekslene og kan føre til at vekselen ikke legger seg i riktig stilling. På hovedlinjene kjøres det så sporrenser som brøyter vekk snøen i togenes profil.

Trinn to i snøryddingen er å fjerne kantene som raskt bygger seg opp langs sporet når det kommer mye snø. Jernbaneverket har anskaffet tre nye store skinnegående lastetraktorer som utstyres med ”splittfresere” i fronten. Disse kan svinges ut på begge sider langs sporet og kaste snøen fra brøytekantene vekk fra traseen. Slik blir det plass til mer snø og det blir mindre drivsnø i sporet.

Mye nytt


Det altså anskaffet tre nye store skinnegående maskiner (lastetraktorer). – Disse er av typen AMC2 og er vesentlig kraftigere enn de gamle maskinene våre, sier Dag Aarsland. Etter en tids prøvekjøringer er disse maskinene nå i stabil drift.  Maskinene er så store at de tåler tunge freseraggretater i fronten, noe som vil effektivisere ryddingen av kantene langs sporet. I tillegg er det anskaffet fem egne snøryddingsvogner. Disse har påmontert alt nødvendig ryddeutstyr og kan skyves av alle typer skinnegående maskiner. Det anskaffes også to ombygde maskiner fra Sveits som skal settes inn for å rydde snø på større sporområder som Oslo S og Filipstad. For uten de nye maskinene og snøryddingsvognene blir også alt snøryddingsutstyr på de eldre maskinene i Oslo-området erstattet av nytt utstyr.

– Vi får med dette en veldig god kapasitet på å rydde snø, så nå skal det ikke stå på oss, sier Arsland. 


 
Dag Aarsland <strong> Foto: Øystein grue </strong> 

Lokalisering


Alle de tre nye AMC2-maskinene vil bli stasjonert i Stor-Oslo-området, inkludert Drammen. – I dette området må trafikken fungere, det er hele jernbanenettet avhengig av, sier Aarsland. Sammen med de nye snøryddingsvognene skal vi nå ha nok maskinkapasitet for snørydding på Østlandet, sier han. På Alnabru godsterminal ryddes det snø både med skinnegående maskiner og med hjullastere. En maskin av typen Lameco er nå utstyrt med ny ogs større snøkost og stasjoneres fast på Alnabru.

I resten av landet blir også snøryddingsutstyret overhalt og fornyet. Jernbaneverket har to store toglokomotiver som går i brøytetjeneste om vinteren. Det ene lokomotivet stasjoneres på Bergensbanen, det andre plasseres på Hamar og kan sendes til banestrekninger med særlig tunge snøfall. Disse lokomotivene har stor frontplog og egen sporrenser slik at banene kan brøytes i normal toghastighet. Jernbaneverket ansetter nå seks lokomotivførere for å betjene disse lokene. Om sommeren benyttes de i godstog med materiell til Jernbaneverkets vedlikeholdsprosjekter. På Bergensbanen er det også stasjonert to roterende ploger av typen Beilhack, og en slik maskin er stasjonert på Saltfjellet på Nordlandsbanen. – Vi har også gjort avtaler med verksteder som raskt skal kunne reparere utstyret om noe går i stykker, sier Aarsland.

Jernbaneverket bruker til sammen 70 millioner kroner på nytt utstyr og bedre beredskap kommende vinter.

NSB gjennomfører også en rekke tiltak for at togene skal tåle vinteren bedre. Avisings- og tineanlegg, økt verkstedkapasitet og mer robuste driftsopplegg skal gjøre togtilbudet mer forutsigbart for togpassasjerene, også dersom vinteren blir tøff.