Tryggere ved Randsfjordbanen

Gjennom de siste årene har Jernbaneverket lagt ned til sammen 41 planoverganger på Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss. Planovergangene er erstattet av andre løsninger som underganger, bruer og oppsamlingsveier langs sporet. –Det blir stadig bedre forhold for de som må krysse sporet, men vi er ennå ikke ferdige, sier prosjektleder Sigurd Grønningsæter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ny undergang ved Tørhaug nord for Vikersund. <strong> Foto: Paal Sanni </strong>
 
- Vi har prioritert å gjøre noe med planovergangene som har daglig ferdsel først, sier Sigurd Grønningsæter. Derfor har mange som må krysse jernbanen på veg til eller fra boligen sin nå fått bedre og tryggere forhold. Tiltakene er veldig forskjellige. Noen steder har Jernbaneverket bygget vei langs jernbanelinjen fram til sikre kryssingspunkt, andre steder er det bygget kulverter eller overgangsbruer. – Vi forsøker selvsagt samtidig å fjerne så mange andre planoverganger som mulig, men vi vil fortsatt ha igjen mange jordbruksoverganger og planoverganger som er i sporadisk bruk på strekningen, sier prosjektlederen.

Kontroll


Jernbaneverket har i de senere årene også etablert ulike rutiner for å få bedre kontroll med bruken av de mange private planovergangene som bare brukes sporadisk. – Noen av dem er rett og slett ikke i bruk i det hele tatt og da forsøker vi å inngå avtaler om nedleggelse med hjemmelshaverne, sier Grønningsæter. Andre planoverganger brukes bare i perioder i forbindelse med for eksempel våronn, innhøsting eller tømmerkjøring. Mange steder lager vi avtaler med brukerne, som gjør at de varsler oss når overgangene skal tas i bruk en periode, og vi kan for eksempel sørge for sikker kryssing ved vakthold.

- Men de viktigste å bli kvitt er de planovergangene som er en del av folks hverdag, sier Sigurd Grønningsæter.

 Til sammen er 41 planoverganger på strekningen nå fjernet, senest for noen uker siden ble det bygd en ny undergang til erstatning for en slik planovergang nord for Vikersund. Neste år er det planer om å bygge ytterligere en slik undergang på samme strekning. Litt lenger nord, ved Nakkerud, er ni private planoverganger lagt ned og erstattet av en oppsamlingsvei fram til en planovergang sikret med bomanlegg.

Flere aktører


En annen som er glad for planovergangsnedleggelsene er oppsynsmann Jørn Hermansen i Jernbaneverket på Hønefoss. – Jeg er veldig fornøyd med disse tiltakene, sier han. På denne måten blir det en tryggere hverdag for folk som bor langs banen, og det blir også enklere og rimeligere å vedlikeholde strekningen. –Planovergangene gir oss mye vedlikeholdsarbeid, slår han fast. Ved Embretsfoss i Modum er nå bygd en ny overgangsbru over sporet. Denne er finansiert av kraftselskapet EB som bygger ny kraftstasjon på stedet. Planovergangen på Embretsfoss skal stenges for allmenn ferdsel. Modum kommune har også gjennom sitt prosjekt for turvei langs Drammenselva ”Modum på langs” bidratt til å erstatte flere planoverganger med trygge underganger.

Ny overgangsbru for fotgjengere ved Embretsfoss nord for Åmot. <strong> Foto: Bjørn Skauge </strong>