- Takk for tålmodigheten!

Nå går togene etter at Jernbaneverket har jobbet dag og natt i fire uker mellom Oslo S og Holmestrand/Gulskogen. Det har vært et mylder av aktiviteter med ett felles mål - et bedre og mer pålitelig togtilbud i fremtiden. Vi takker for tålmodigheten mens banen har vært stengt!

Fra sommerens arbeider i Sandvika. (Foto: Øystein Grue)

Mandag morgen måtte dessverre de reisende smøre seg med noe ekstra tålmodighet. Tekniske feil på to togsett samt problemer på strømforsyningen på  Spikkestadbanen og en kortvarig stans på Drammenbanen førte til forsinkelser i morgentimene.

I sommer er en rekke tiltak gjort for å bedre driftsstabiliteten på jernbanen i Oslo-området. Om to år står en totalfornyelse av selve hovedpulsåren i jernbanenettet ferdig. All infrastruktur mellom Lysaker og Etterstad, inklusive Oslotunnelen og Oslo S, skal byttes ut. Totalt beløper fornyelsen seg til ca. to milliarder kroner, og bare disse fire sommerukene er det brukt ca. 100 millioner.

To tiltak som inngår i fornyelsen er spesielt viktige for å bedre driftssikkerheten i selve Oslotunnelen. Kontaktledningen skal erstattes med en strømskinne i taket, og det skal monteres akseltellere som vil redusere antall signalfeil.

 Arbeidet med akseltellerne og strømskinnen fortsetter neste år, men sommerens arbeider er selve grunnfjellet for det som skal gjøres.  For eksempel er 850 av festene for strømskinnen på plass og hullene boret for ytterligere fire hundre fester. Planen er at alt montasjearbeidet skal være gjennomført i løpet av neste sommer.

 I tillegg til kjørestrømmen for togene fornyes også strømforsyningen til øvrige anlegg. Alle typer kabler byttes i tunnelen. Nye føringsveier er montert på tunnelveggen, og i sommer er adskillige mil med nye kabler trillet ut.

 En annen stor jobb i tunnelen denne sommeren har vært montering av nye håndløpere med innvendig belysning på begge sider av sporene. Dette bedrer sikkerheten ved en eventuell evakuering.

 I fjor skiftet man alle sporveksler og sporkryss i ”trakta” – området hvor sporene på Oslo S innsnevres mot Oslotunnelen. Denne sommeren er det skiftet sporveksler, skinner og sviller i spor 1-3 på Oslo S.

 Neste sommer skal vi skifte halvparten av de gjenstående vekslene på Oslo S og i Brynsbakken, mens resten tas om to år.  Sommeren 2012 ferdigstilles også kontaktledningsanlegget på stasjonen.

Også på strekningen mellom Skøyen og Lysaker er mye gjort i sommer, med blant annet kontroll av alle kabelskjøter i signalanlegget ved Skøyen stasjon. Det er også gjort en del sporarbeider, lagt nye føringsveier og kabler, samt montert akseltellere på strekningen.

Men sommerens arbeidsinnsats stopper ikke der – lengre vest er det også jobbet dag og natt på andre prosjektet.

Langs Engervannet i Sandvika er det gjort omfattende sporomlegginger som forberedelse til å ta i bruk de to nye sporene i Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika neste sommer.

Dette er siste etappe med utvidelse fra to til fire spor vest for Oslo, noe som bl.a. legger til rette for et økt rutetilbud på Østlandet.

I Drammen er en omfattende ombygging av signalanlegget avsluttet i sommer. Endringene gjøres for bl.a. å øke kapasiteten ved stasjonen i samband med at Flytoget har forlenget sin pendel til Drammen.

Ved Holm på Vestfoldbanen er det gjort forberedelser til anleggsstart for nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke. Mens banen var stengt ble det bl.a. bygd en bekkekulvert og en undergang under sporet for anleggstrafikk.

I tillegg er det gjort en rekke andre vedlikeholds- og fornyelsestiltak i løpet av de siste fire ukene – blant annet på Spikkestadbanen, hvor årets arbeider har en verdi på nærmere 40 millioner kroner.