Rassikring av Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er en av de mest rasutsatte banestrekningene våre. Denne sommeren blir det utført hele 60 rassikringstiltak på banen. Arbeidene går i stor grad ut på å øke kapasiteten i banens dreneringssystemer, samt å skifte ut og reparere stikkrenner under sporet.

Nordlandsbanens dagtog passerer Forsmo nord for Mosjøen der Totalprosjekt Nord AS bygger ny stikkrenne under sporet for Jernbaneverket. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>

Fra Trondheim til Bodø er det 728 kilometer. Nordlandsbanen er landets lengste jernbanestrekning og banen krysser flere klimasoner underveis. Alt fra lavlandsklima til kyst- og høyfjellsklima med store temperatursvingninger og nedbørsmengder må håndteres.  

-Det er ganske typisk for Nordlandsbanen at vi kan oppleve dramatiske temperaturstigninger kombinert med store nedbørmengder på kort tid, -også om vinteren, sier fungerende banesjef Jan Birger Almåsbro.

Flere ganger har slike værforhold ført til ras og utglidninger. Senest i mai skjedde en stor utglidning av en fylling ved Lønsdal som følge av stor snøsmelting på frossen mark.  

Det har gjennom flere år pågått omfattende arbeider med fjellsikring langs banen.Disse er i hovedsak fullført. Nå er det løsmassene i banens sideterreng og fyllinger som skal sikres bedre. Nordlandsbanen er bygget gjennom flere tidsepoker og det er mange ulike bygge- og anleggsmetoder som er brukt. Den første delstrekningen (Hell – Sunnan) åpnet i 1902, den siste (Fauske – Bodø) i 1962.  Prosjektleder Ronny Stene i Jernbaneverket.

Typiske tiltak

Ved Drevja noen mil nord for Mosjøen treffer vi prosjektleder Ronny Stene i Jernbaneverket. Der holder entreprenøren Totalprosjekt Nord AS på med byggingen av en ny stikkrenne under sporet. -Dette er et typisk tiltak for å bedre banens stabilitet og dreneringskapasitet, sier Stene. Bare her på denne delen av Nordlandsbanen omfatter årets arbeidsliste 27 slike tiltak. Ved banens kilometer 423,30 legges det inn ny og større stikkrenne under sporet. –Et problem vi strir med er at det gjennom mange år ikke blitt utført nok vedlikehold av grøfter og stikkrenner, sier Stene. Slik har det bygget seg opp et etterslep og vi må ofte gå inn med større tiltak.  

Når stikkrenner går tette, kan det oppstå  ras- og utglidningsfare ved store vannmengder. Jernbaneverket setter i verk økt beredskap og hyppigere visitasjon av strekningene ved slike værforhold. Det er cirka 2500 stikkrenner fra Steinkjer til Bodø og kartlegginger viser hvilke av disse som må skiftes ut eller utbedres først. –Jobben er i full gang, men den må videreføres gjennom flere år, sier Stene.

Den nye stikkrenna får større dimensjon enn de gamle har. Ny stikkrenne ved Nordlandsbanens kilometer 423,30. (Foto: Njål Svingheim)