Rådgiverkontrakt for Ulriken til Norconsult

Jernbaneverket har signert kontrakt med Norconsult AS for Ulriken tunnel. Kontrakten omfatter utarbeidelse av komplett detaljplan og byggeplan for alle fag unntatt signal, og har en verdi på kr 49,4 millioner eks. mva. I tillegg til kontrakten med Norconsult skal det inngås egen kontrakt om prosjektering av signalanlegg.

Kontrakten ble signert av Jernbaneverkets nye Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen (t.v) og prosjektdirektør i Noconsult Åge Gullbekk. Prosjektleder Eriks Skorve (t.h) overvar signeringen. (Foto: Ragnhild Aagesen)Kontrakten for Ulriken tunnel ble inngått etter forhandling. - Vi ønsket å ha mulighet til å forhandle om både tilbudt bemanning, pris og kvalitet, og valgte derfor å anskaffe rådgiver etter forhandling, forteller prosjektleder Erik Skorve.

Kapasitet, kompetanse og kvalitet har i følge prosjektlederen veid tyngre enn pris i denne kontrakten. Tre svært kompetente firmaer la inn tilbud på kontrakten og det ble gjennomført forhandlinger med alle.

– Norconsult viste tidlig i forhandlingene at de er villig til å avsette mange av sine mest kompetente medarbeidere til dette prosjektet, og det var én av de viktigste årsakene til at vi valgte å inngå kontrakt med nettopp dem.

En slik anskaffelsesprosess er noe mer tidkrevende enn anbudskonkurranse, men spesielt for rådgivingsoppdrag vurderes fordelene ved bedre å kunne styre bemanning og leveranse som større enn ulempene ved noe mer tidsbruk.

Detaljplanarbeidet starter i august
- Vi er veldig godt fornøyd med å få tilslaget på denne kontrakten, forteller prosjektdirektør i Norconsult Åge Gullbekk. – Oppdraget omfatter utarbeidelse av detaljplan og byggeplan, og oppfølging gjennom hele byggeperioden, så dette sikrer oss arbeid i mange år framover.

- Arbeidene med detaljplanen starter opp i begynnelsen av august og skal etter planen være ferdig i løpet av neste vår. Deretter starter arbeidene med byggeplan, og i slutten av 2012 skal byggearbeidene etter planen starte opp, forteller Gullbekk.

Nord-Europas mest trafikkerte enkeltsporede strekning
Strekningen fra Bergen til Arna er den enkeltsporede strekning i Nord-Europa med størst trafikk. Daglig trafikkeres strekningen av en rekke persontog fra Bergen til henholdsvis Oslo, Voss og Arna, i tillegg til ca 14 godstog. Dette utgjør til sammen opptil 120 tog i døgnet, og kapasiteten på strekningen er med dette er fullt utnyttet.

Dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for person- og godstrafikken. Det vil mer enn fordoble kapasiteten, det vil legge til rette for økt hastighet og åpne for en mer fleksibel ruteplanlegging.

Felles utbygging for de to prosjektene
Utbyggingen av dobbeltspor mellom Bergen og Arna er delt inn i to prosjekter. Første etappe er byggingen av dobbeltspor fra Bergen stasjon til Fløen ved Ulrikstunnelens vestre ende, en strekning på 1,3 km. Neste etappe er utbyggingen mellom Fløen og Arna, som blant annet omfatter driving av 7500 meter ny tunnel gjennom Ulriken.

I tillegg til å bygge spor utgjør hovedtyngden av Bergen-Fløen prosjektet bygging av et helt nytt signal- og sikringsanlegg for strekningen. Grunnet mangel på ressurser med signalkompetanse ble prosjektet midlertidig stanset i januar 2010.

Arbeidene ble stanset på en slik måte at utførte arbeider kan nyttiggjøres når prosjektet startes opp igjen, og prosjektorganisasjonen har begynt arbeidene med planleggingen av Ulriken tunnel.

– Vi ser det nå som mest hensiktsmessig å foreta en felles utbygging av de to prosjektene, forteller Skorve. Dette vil gi en rekke synergieffekter ved gjennomføringen samtidig som det vil være kostnadsbesparende. Dersom vi får de årlige bevilgningene og de signalressursene vi har behov for, vil dobbeltsporet mellom Bergen og Arna stå ferdig i 2016, avslutter Skorve.