Nordområdene: Framtidig vekst gir økt behov for økt infrastruktur-satsing

Vekst i nordområdene vil gi større behov for bedre infrastruktur. Dypvannskaier, gode riksvegforbindelser, jernbane, stamruteflyplasser og bedre oljevernberedskap er blant de infrastrukturtiltakene som bør utredes videre.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette kommer fram i en utredning om infrastrukturbehov i nord som samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fikk overlevert tirsdag 30/11 i Tromsø. Som et forarbeid til Nasjonal transportplan har Statens vegvesen, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor satt fokus på nordområdene i et oppdrag for Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Næringer som olje og gass, gruve og bergverk, reiseliv, fiskeri og havbruk, industri og maritime næringer er alle avhengig av gode transportmuligheter for å kunne ekspandere og gi økt sysselsetting og bosetting. Det er viktig med gode samferdselsårer som kan møte økt transportbehov som følge av satsing på næringer i vekst i nordområdene. Spesielt innenfor gruveindustrien er det i ferd med å skje veldig mye, heter det i utredningen.

Rapporten opererer med to framtidsbilder: ett med høy vekst og ett med moderat vekst. Behovet for utbygging av transportinfrastruktur varierer, men det konkluderes med behov for økt satsing på infrastruktur uansett veksttakt.

- Et oppsving i fiskeri og havbruk, mineralfunn i nabolandene og nye internasjonale transportårer gir nye utfordringer for norsk transport. Framtidig vekst krever konsentrert satsing i noen vekstregioner for å utvikle attraktive og sterke næringsmiljøer med god kompetanse. Transportstrømmene bør konsentreres til disse vekstregionene som bør ha tilgang til effektive transportknutepunkt, korridortilgang innenlands og ut til internasjonale markeder. Det er behov for flyplasser, gode veger, gode tverrforbindelser til riksveg og jernbane og styrking av hovedforbindelsen E6 og øst/vest-forbindelsen til nabolandene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen - som leder styringsgruppen for Nasjonal transportplan.

Målet med utredningen er å framskaffe bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger om infrastrukturutviklingen i nord. Den inngår som et faglig innspill i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023.

- Utredningen er nå lagt fram for de to departementene, næringslivet og fylkeskommunene. Basert på tilbakemeldingene vil det bli avklart hvilke innsatsområder som det vil bli arbeidet videre med, sier vegdirektøren.