Jernbaneverket med ny miljøplan for perioden 2010-2013

Miljøvennlighet er et av jernbanetransportens viktigste konkurransefortrinn. Utfordringen ligger i å videreutvikle og øke jernbanens markedsandel samtidig som miljøfortrinnet opprettholdes. Miljøplanen tar utgangspunkt i Jernbaneverkets handlingsprogram og beskriver konkrete aktiviteter i miljøarbeidet.

Nordlansbanen ved Mosjøen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>Jernbanens viktigste utfordringer i miljøsammenheng er:

- Energiforbruk og klimapåvirkninger.
- Arealforbruk.
- Støy, vibrasjoner og strukturlyd.
- Påvirkninger på kulturminner, natur- og kulturmiljøer. 
- Forurensning – grunnforurensning og avfall.
- Dyrepåkjørsler og vegetasjonskontroll.
- Visuelt miljø.
- Miljøkrav ved anskaffelser.

Miljøplanen tar utgangspunkt i handlingsprogrammet og er laget for å møte disse utfordringene og beskriver konkrete aktiviteter og tiltak som skal innarbeides i alle enhetenes virksomhetsplaner.