I rute med stor-prosjekt

I løpet av 30 dager uten togtrafikk i Oslotunnelen og vestover på Drammenbanen fra 10. juli skal det jobbes med en lang rekke tiltak. Tiltakene inngår i ”Prosjekt Stor-Oslo” som går ut på å fornye jernbanen gjennom Oslo. – Vi er i rute med planleggingen og ser fram til å gå i gang for fullt, sier utbyggingssjef Bjørn Hillestad.

>strong> Foto: Øystein Grue </strong>Det arbeides som kjent hver natt i Oslotunnelen med forbedringstiltak, og når togtrafikken stenges helt mellom Oslo og Drammen fra 10. juli skal det arbeides både i og ved Oslotunnelen og flere steder på Drammenbanen vestover. 30 dager uten togtrafikk gjør det mulig å forsere utskifting av flere gamle anlegg som stadig bidrar til feil og forsinkelser.


-Vi holder nå på med de siste detaljene i planleggingen og ser fram til å komme i gang for fullt, sier utbyggingssjef Bjørn Hillestad. Planen er at alt av rent sporarbeid på strekningen fra Oslotunnelen til Lysaker skal fullføres i sommer. Neste sommer planlegges det store arbeider på Oslo S og i Brynsbakken. Til sammen skal jernbanenettet i Oslo fornyes for to milliarder kroner. Alle disse arbeidene skal være ferdige når den nye ruteplanen innføres i desember 2012. Ytterligere en milliard kroner skal brukes til fornyelse av anleggene på lokalstrekningene innenfor Lillestrøm, Asker og Ski innen utgangen av 2015.


Store endringer i trafikken i sommer
På grunn av disse store fornyelsesarbeidene i Oslo-området, anleggsarbeider på den nye banen Lysaker – Sandvika og omkoblingsarbeider i sikringsanlegget på Drammen stasjon blir det store endringer i trafikken på Drammenbanen i sommer.

  • Oslo S – Drammen, inkludert Drammen stasjon: Stengt fra lørdag 10/7 kl 13.00 til mandag 9/8 kl 03.00
  • Drammen stasjon: Stengt fra fredag 18/6 kl 20.00 til tirsdag 22/6 kl 04.00
  • To-sporsdrift og færre tog: På grunn av omkoblingsarbeidene på Drammen stasjon vil det i perioden fra tirsdag 22/6 kl 04.00 til fredag 10/7 klokken 13.00 bare være to operative togspor over Drammen stasjon. Dette betyr at det vil kjøres færre tog gjennom stasjonen. (Fra 10/7 til 9/8 er strekningen altså helt stengt). 

   NSB og Flytoget vil komme med detaljert informasjon om alternativ transport for de periodene Drammenbanen i sommer blir helt eller delvis stengt.

   Her er noe av det som skal gjøres:
   Strømskinne
   I Oslotunnelen skal det monteres strømskinne i taket til erstatning for dagens kontaktledning. Strømskinne i tunneltaket skal gjøre det umulig med nedrevet kontaktledning på denne kritiske strekningen. Arbeidene startes opp i sommer og skal være ferdige i 2011. Overgang til strømskinnedrift gjennom tunnelen vil skje i 2011.


   Akseltellere
   Akseltellere skal erstatte dagens system med sporfelt for detektering av tog i Oslotunnelen og på strekningen Skøyen - Lysaker. Hensikten er å få ned tallet på signalfeil som er kilden til mange forsinkelser. Etter installasjonen av akseltellere er fullført, vil begge systemene holdes i drift en periode inntil Jernbaneverket er trygge på at akseltellerne gir den effekten som er tilsiktet.


   Strømarbeider
   Det blir i sommer mye strøm-relaterte arbeider i Oslotunnelen. Det skal blant annet monteres sporvekselvarme i ”trakta” ved begynnelsen av tunnelen og nye fordelingstavler for banestrøm.


   Skøyen - Lysaker
   Fullføring av gjenstående ballastrensing på strekningen. Her skal det også utføres vegetasjonsrydding langs sporet og skiftes ut to sporveksler.


   Sporarbeider
   På selve Oslo S skal det skiftes ut flere sporveksler og sporkryss. Flytogtraseen, det vil si sporene som til vanlig benyttes av flytogene, skal få nye skinner.


   Skøyen stasjon
   Skøyen stasjon har vært kilden til flere problemer i vinter. I sommer skal kabelskjøter i signalanlegget gås over. Dette er en omfattende jobb. Det skal også legges inn to nye sporveksler.


   Nyanlegget Lysaker - Sandvika
   Øst for Sandvika gjøres det i sommer en stor sporomlegging i samband med utvidelsen fra to til fire spor mellom Lysaker og Sandvika. Det blir fire spor østover fra Sandvika stasjon der plattformene også forlenges. De to sporene i midten fortsetter inn på den eksisterende Drammenbanen, mens de to ytre sporene skal dukke ned i den nye Bærumstunnelen som åpner neste år.


   Storjobb i Drammen
   I sommer skal sikringsanlegget på Drammen stasjon bygges fullstendig om. Dette er den største ombyggingen av et relebasert sikringsanlegg på mange år. Ombyggingen skal gjøres for å øke kapasiteten for tog på Drammen stasjon. Ombyggingen legger til rette for innføringen av et økt rutetilbud på Østlandet i desember 2012 og gjør at flytogene kan greie seg med ett togsett mindre i sin trafikk til og fra Drammen.