Første hele bane snart fornyet

Kongsvingerbanen blir den første banen som i sin helhet blir ferdig fornyet med komplett ballastrensing i hele sin lengde. Startskuddet gikk i 2003 og i løpet av høsten nås riksgrensen ved Charlottenberg.

Ballastrenseverket i arbeid på Grensebanen øst for Kongsvinger <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Ballastrenseverket til Baneservice AS går nå for full maskin på Grensebanen østover fra Kongsvinger. 120 meter spor i timen er hastigheten. I mai ble Kongsvinger nådd etter at starten gikk ved Tuen like ved Lillestrøm høsten 2003. Det har gjennom årene blitt gjennomført omfattende arbeider med forberedelser for ballastrens og kjøring av ballastrenseverket på strekningen. Den tidligere nedkjørte banen med store punktlighetsproblemer er i ferd med å nå målene. I forrige uke hadde for eksempel Kongsvingerbanens tog en punktlighet på 94 %.

Byggeleder Bjørn Aasen

-Hele anlegget må med

Byggeleder Bjørn Aasen har vært med hele veien. –Jeg ser tydelig at vi har blitt flinkere til å få med oss hele baneanlegget når vi først går så grundig til verks som vi må for å kjøre ballastrenseverket, sier han. I år det for første gang bestemt at vi skal kjøre full rensing også gjennom stasjonsområdene. Da må det blant annet inn mer spesialutstyr som pukksuger etc for å ta med sporvekslene. I starten av fornyelsesprosjektet på Kongsvingerbanen var vedlikeholdsbudsjettene ennå så trange at det ikke var rom for å få med stasjonsområdene og det komplette dreneringssystemet, da får man heller ikke fullgod effekt av tiltaket. Nå tas absolutt alt og det er satt i gang et arbeide for også å ta de små partiene som gjenstår av  
 dreneringsarbeider og spor på stasjoner på strekningen Lillestrøm – Årnes. –Den gode effekten vi ser blir da enda større, sier Aasen. I løpet av neste år skal alt være ferdig på alle de 121,7 kilometerne fra Lillestrøm til riksgrensen.

Mange maskiner


Baneservice har vel 30 mann i sving og entreprenøren følges opp underveis av Jernbaneverkets folk. Renseverket skal kjøres daglig på Grensebanen fram til ut i oktober og man når fram til riksgrensen, eneste unntaket er en periode i juli da maskinene skal til Ofotbanen en tur. Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk den massen som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastplog, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk. Til slutt kommer en revisjonsvogn som justerer kontaktledningen i forhold til det nyrensede sporet.

Ballastrens gjennomføres for å fornye ballasten som sporet ligger i. Gjennom årene blir pukken etter hvert knust av togtrafikken og sammen med annen forurensing som f.eks løv, blir ballasten bestående av for mye finstoffer. Dette gjør sporet ustabilt og utsatt for feil. Som forberedelse for ballastrensing blir alle kabler samlet i kabelkanaler og alle grøfter, stikkrenner og hele banens dreneringsssytem rensket opp.

"Grensebanen" er det uoffisielle navnet på Kongsvingerbanens strekning fra Kongsvinger til riksgrensen ved Magnor.

Ballastrenseverket følges av en rekke spesialmaskiner. Her ses pakkmaskin, ballastplog og sporstabilisator. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>