Arbeid høyt og lavt i Oslogryta

Når togtrafikken stenges mellom Oslo og Drammen i sommer skal det arbeides både høyt og lavt, ikke minst i og ved Oslotunnelen. 30 dagers togstans gjør det mulig å forsere utskifting av flere gamle anlegg som i dag forårsaker forsinkelser.

Det skal arbeides høyt og lavt på jernbanen gjennom Oslo i sommer. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>Perioden med stengt bane er utvidet til 30 dager. Det betyr at det ikke vil gå tog mellom Oslo S og Drammen fra 10 juli til til 9.august og heller ikke på deler av Oslo S fra 23.juli til 9.august. Arbeider i Drammen og ved Holm medfører at togene på Vestfoldbanen snur i Holmestrand.   

  • Strømskinne

I Oslotunnelen skal det monteres strømskinne i taket til erstatning for dagens kontaktledning. Strømskinne i tunneltaket skal gjøre det umulig med nedrevet kontaktledning på denne kritiske strekningen. Arbeidene startes opp i sommer og skal være ferdige i 2011.

  • Akseltellere

I løpet av det 30 dagene tunnelen gjennom Oslo er stengt for trafikk skal det monteres akseltellere i hele tunnelen. Disse skal erstatt dagens system med sporfelt for detektering av tog. Hensikten er å få ned tallet på signalfeil som er kilden til mange forsinkelser. Etter installasjonen av akseltellere er fullført, vil begge systemene holdes i drift en periode inntil Jernbaneverket er trygge på at akseltellerne gir den effekten som er tilsiktet. Akseltellersystemet skal godkjennes av Statens jernbanetilsyn og det planlegges også akseltellere for strekningen Skøyen – Lysaker.

  • Strømarbeider

Det blir i sommer mye strøm-relaterte arbeider i Oslotunnelen. Det skal blant annet monteres sporvekselvarme i ”trakta” ved begynnelsen av tunnelen og nye fordelingstavler for banestrøm.

  • Banetekniske arbeider

På selve Oslo S skal det skiftes ut flere sporveksler og sporkryss. Flytogtraseen, det vil si sporene som til vanlig benyttes av flytogene, skal få nye skinner.

  • Skøyen stasjon

Skøyen stasjon har vært kilden til flere problemer i vinter. I sommer skal kabelskjøter i signalanlegget gås over. Dette er en omfattende jobb. Det skal også legges inn to nye sporveksler.

 -Jeg ser fram til å få gjort enda mer på jernbanen gjennom Oslo enn det opprinnelig var lagt opp til, sier utbyggingssjef Bjørn Hillestad. Planen er at alt av rent sporarbeid på strekningen fra Oslotunnelen til Lysaker skal fullføres i sommer. Til sammen skal jernbanenettet i Oslo fornyes for to milliarder kroner. Alle disse arbeidene skal være ferdige når den nye ruteplanen innføres i desember 2010. Ytterligere en milliard kroner skal brukes til fornyelse av anleggene på lokalstrekningene innenfor Lillestrøm, Asker og Ski innen utgangen av 2015.

  • Skøyen - Lysaker
    Fullføring av gjenstående ballastrensing på strekningen. Her skal det også utføres vegetasjonsrydding langs sporet og skiftes ut to sporveksler.

Fra to til fire spor

Øst for Sandvika gjøres det i sommeren stor sporomlegging i samband med utvidelsen fra to til fire spor mellom Lysaker og Sandvika. Det blir fire spor østover fra Sandvika stasjon der plattformene også forlenges. De to sporne i midten fortsetter inn på den eksisterende Drammenbanen, mens de to ytre sporene  skal dukke ned i den nye Bærumstunnelen som åpner neste år.

Økt framdrift i Vestfold

Når togtrafikken nord for Holmestrand innstilles i fire uker i sommer blir det også mulig å gjøre mer av forberedelser for det nye dobbeltsporet. Samtidig med den pågående byggingen av dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg klargjøres det for byggestart fra Holm sør i Sande mot Holmestrand. Ved Holm skal det utføres kompliserte grunnarbeider og denne jobben blir mer effektiv når anlegget ikke trenger å ta hensyn til passerende tog hele tiden.

Storjobb i Drammen

I sommer skal sikringsanlegget på Drammen stasjon bygges fullstendig om. Dette er den største ombyggingen av et relebasert sikringsanlegg på mange år. Ombyggingen skal gjøres for å øke kapasiteten for tog på Drammen stasjon. Ombyggingen legger til rette for innføringen av et økt rutetilbud på Østlandet i desember 2012 og gjør at flytogene kan greie seg med ett togsett mindre i sin trafikk til og fra Drammen.