Statsbudsjettet: 8,4 milliarder til Jernbaneverket

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2010 en bevilgning på 8,4 milliarder kroner til Jernbaneverket. Dette er 18,5 % mer enn i saldert budsjett for 2009. Til investeringer foreslås det 4 milliarder kroner neste år og både investeringsnivået og vedlikeholdsinnsatsen øker.

Moderne jernbane i Nordre Vestfold. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>- Budsjettet for 2010 er en viktig brikke i det store løftet for jernbanen. - Vi setter av ressurser til å sikre rasjonell fremdrift på alle de store igangsatte prosjektene sammen med en fremskynding av vedlikeholdsarbeidet og bedre publikumsinformasjon. - Nå må alle aktører yte alt de kan for å få dette til på en god måte, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Investeringer


Regjeringen vil prioritere rasjonell fremdrift og sluttføring av oppstartede prosjekter til anleggsstart, som dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger, dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg, samt Gevingåsen tunnel i Trøndelag. Ferdigstillelsen av dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen og fjernstyringsprosjektet Mosjøen – Bodø vil være avhengig av de signaltekniske arbeidene som er en kritisk faktor for framdriften av disse to prosjektene.

Drift og vedlikehold


Det er foreslått ca 4,4 milliarder kroner til drift og vedlikehold, en økning på 15,5 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2009. Dette er full oppfølging av planrammen i NTP. Med dette øker vedlikeholdsinnsatsen med om lag 13 prosent. Sammenlignet med 2005 er vedlikeholdsinnsatsen i 2010 80 prosent høyere. I tillegg kommer innsatsen i Oslo-prosjektet i 2010, som føres over investeringsbudsjettet.

Prosjekter


Lysaker stasjon: Foreslått 15 millioner kroner til sluttføring av prosjektet, som ble offisielt åpnet i begynnelsen av september i år.

Nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika: Foreslått 650 millioner kroner til videreføring av prosjektet i 2010.

Fjernstyring av Nordlandsbanen: Foreslått 50 millioner kroner til videreføring av signalarbeid.

Dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen: Foreslått 50 millioner kroner til videreføring av prosjektet i 2010.

Gevingåsen tunnel: Det er satt av 140 millioner kroner til videreføring av prosjektet.

Barkåker – Tønsberg: Det er satt av 530 millioner kroner til videreføring av prosjektet.

Hovedplan for Oslo-området – ekstraordinær fornying: Foreslått 470 millioner kroner i 2010 til videreføring av arbeidet med langsiktig fornyingstiltak på jernbanenettet i Oslo-området.

Holm – Holmestrand – Nykirke: Satt av 280 millioner kroner til videre planlegging og mulig oppstart i 2010. En forutsetning for at prosjektet starter opp i 2010, er at det først gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet når godkjent reguleringsplan foreligger.

Eidsvoll – Hamar: Foreslått 165 millioner kroner til videre planlegging og prosjektering av nytt dobbeltspor på strekningen Minnesund – Kleverud.

Publikumsinformasjon: Satt av 80 millioner kroner til videreføring av tiltak for å bedre publikumsinformasjon på stasjoner, særlig ved avvik i togtrafikken.

Voss stasjon: Foreslått 20 millioner kroner til oppstart av byggetrinn 1 på opprustingen av Voss stasjon i 2010, med sikte på å være ferdig i 2011.

Oslo – Ski: Det er foreslått 130 millioner kroner til planlegging av nytt dobbeltspor Oslo – Ski i 2010-budsjettet, hvorav 50 mill. kr skal brukes til forberedende arbeider på Ski stasjon.

Bedre publikumsinformasjon


80 millioner kroner er foreslått over Jernbaneverkets investeringsbudsjett for å forbedre informasjonen til publikum ved avvik i togtrafikken. Tiltakene omfatter først og fremst sentrale stasjoner i ”Intercitytrianglet”, ikke minst Oslo S, som er den viktigste stasjonen for en stor del av togtrafikken på det nasjonale jernbanenettet.

Tilskuddsordning for private sidespor

Samferdselsdepartementet vil neste år opprette en ny ordning med tilskudd til utbygging av private sidespor. En slik ordning gir bedre grunnlag for å utnytte jernbanens transportkapasitet og kan være med på å få mer gods over fra veg til jernbane.

Norsk jernbaneskole

Det er satt av om lag 32 millioner kroner til Norsk jernbaneskole til utdanning av blant annet flere lokomotivførere. Fra 2010 blir det tatt inn 160 lokomotivførerstudenter per år. Dette er 50 mer enn snittet de siste to årene.

Til kjøp av persontransport er det foreslått ca 1,7 milliarder. Dette er om lag samme nivå som i 2009. Til Statens jernbanetilsyn er det foreslått 47,2 millioner kroner, en økning på 26,5 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2009.

Høyhastighet

Samferdselsdepartementet vil i løpet av høsten 2009 utarbeide et mandat og et konkret utredningsoppdrag til Jernbaneverket, med gjennomføring i 2010 og 2011. Det blir lagt opp til en åpen prosess der bl.a. andre transportetater skal involveres.

Lenke: Rekordstore løyvingar til veg og bane (Samferdselsdepartementet)