Satsing på jernbane bidrar til flere arbeidsplasser

Regjeringen øker jernbanens budsjett med 1301 millioner kroner i den ekstraordinære sysselsettingspakken i forbindelse med finsanskrisen. – Dette er et løft for næringslivet, og et viktig tiltak for å få flere folk i arbeid, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Regjeringens tiltakspakke vil for jernbanens del bidra til å sikre nesten 1400 årsverk i 2009. <strong>Foto: Øystein Grue</strong> Enger er samtidig er glad for virkningen tiltakene har for jernbanen. – Gjennom varig forbedring i infrastrukturen bidrar dette til et mer effektivt transportsystem og dermed reduserte kostnader for næringslivet.

Sysselsettingseffekten av ekstrasatsingen er beregnet til om lag 950 årsverk for drift- og vedlikeholdstiltakene, og om lag 340 årsverk for investeringstiltakene.

483 millioner til økte investeringer

Bevilgningene til investeringer gjør at Jernbaneverket kan fremskynde en rekke tiltak. Det er kontakt med entreprenører med sikte på å kunne sette opp tempoet. Mer penger til investeringer gjør at Jernbaneverket kan komme et godt skritt videre med Vestfoldbanen. Innenfor det opprinnelige budsjettet hadde Jernbaneverket lagt opp til byggestart på strekningen Barkåker - Tønsberg i løpet av våren. 120 ekstra millioner til dobbeltsporparsellen betyr dette arbeidet vil komme lenger enn opprinnelig planlagt i år. I tillegg blir det raskere framdrift når det gjelder ferdigstillelse av detalj- og byggeplaner for strekningene Holm - Holmestrand og Farriseidet – Porsgrunn. Det blir også raskere framdrift for den nye tunnelen gjennom Gevingåsen på Nordlandsbanen som påbegynnes i vår.

Mer robuste baner
Til vedlikehold og fornyelse av jernbanens infrastruktur blir det satset 758 ekstra millioner. Dette kommer på toppen av den styrkingen av vedlikeholdet som det ble lagt opp til i det ordinære budsjettet. Det blir dermed økt satsing på ballastrensing, skinne- og svillebytte samt utskifting av kontaktledninger. Dette vil gi færre feil og bedre komfort for de reisende, i tillegg til økt sysselsetting. Bevilgningene gir også rom for å øke takten når det gjelder utskifting av gamle og slitte komponenter På hovedstrekningene våre kan det foretas utskiftinger i anlegg som er i ferd med å nå maksimal levetid. Eksempelvis vil sporet i Dombåsbakken mellom Dombås og Fokkstua på Dovrebanen bli totalfornyet.

Bedre stasjoner
Deler av de økte bevilgningene er øremerket opprusting av stasjonsarealer. Jernbaneverket vil oppgradere en rekke stasjoner ved å forlenge plattformer, bedre parkeringsforholdene samt å forbedre publikumsinformasjonen. Dermed vil flere stasjoner få bedre tilgjengelighet, og det blir enklere for de reisende å orientere seg om togtrafikken.

Oversikt over jernbanetiltak i tiltakspakken.