Oslo S – Lysaker: Kortsiktige tiltak skal øke kapasiteten

Kapasiteten i Oslotunnelen er allerede overbelastet. Og ruteplan 2012 innebærer en betydelig økning i antall tog på strekningen Oslo S – Skøyen – Lysaker. Flytting av signaler og sporveksler og endring av prosedyrer er en del av tiltakene for å øke kapasiteten.

Et lokaltog på vei inn i OslotunnelenJernbaneverket har erklært Oslo S og Oslotunnelen for overbelastet. Slik erklæring skal gis når togselskapenes samlede etterspørsel etter ruteleier overstiger kapasiteten Jernbaneverket kan tilby. Dette er situasjonen allerede i dag.

Togselskapenes etterspørsel etter ruteleier for Ruteplan 2012 innebærer en betydelig økning i antall tog på strekningen Oslo S – Skøyen – Lysaker. Jernbaneverket har gjennomført en kapasitetsanalyse for å klarlegge hvordan vi kan øke kapasiteten på strekningen.


– Arbeidet har dreid seg om å redusere togfølgetiden, sier Svein Skartsæterhagen i Plan og analyse i Jernbaneverket. – Togfølgetiden er minste tidsavstand mellom to tog hvor det andre toget kan kjøre uten restriktive signaler, forklarer Svein.
De viktigste tiltakene for å redusere togfølgetiden, og således øke kapasiteten er:

  • Flytting og nyetablering av signaler
  • Flytting av sporveksler
  • Endrede driftsprosedyrer

I tillegg kommer andre tiltak som gjelder materiell, stasjoner og oppholdstider.

Flyttingen av sporveksler gjelder flytting av en sporsløyfe på Skøyen stasjon. Dette gir tilstrekkelig sikkerhetssone og begge vestgående spor brukes uavhengig av hvor togene skal videre. Tre nye hovedsignaler for hvert spor settes opp, og det blir flytting av eksisterende signaler inntil de nye.

– Det skarpeste fokuset på det viktige området Oslo, Skøyen og Lysaker er få folk og tog gjennom denne strekningen så hurtig som mulig, ingen andre ting må skje, sier Skartsæterhagen.

Neste steg er å uarbeide en kapasitetsforbedringsplan. I henhold til fordelingsforskriften skal Jernbaneverket gjøre dette innen seks måneder.

De kortsiktige tiltakene skal være ferdig til ruteplan 2012. Tiltak på lang sikt skal utredes innenfor NTP 2010-19.