Jernbaneverket imøtekommer delvis kravene fra NSB om erstatning

NSB fremmet 25. august i år krav om erstatning for fem ulike hendelser hvor NSB mener å være påført økonomiske tap som følge av brudd på sportilgangsavtalen. Jernbaneverket imøtekommer delvis kravene fra NSB

For at vilkårene for erstatning skal være oppfylt, må det foreligger et erstatningsgrunnlag og det må foreligge en årsakssammenheng mellom en hendelse og skaden/tapet togselskapene mener har oppstått. Videre må tilstrekkelig dokumentasjon for kravet framlegges. I tre av fem erstatningssaker imøtekommer Jernbaneverket delvis kravet fra NSB.

  • I tre av hendelsene erkjenner Jernbaneverket erstatningsplikt for de tap som er oppstått.
  • To krav omhandler hendelser der Jernbaneverket ikke er erstatningspliktig. I ett av tilfellene erkjenner Jernbaneverket at det var uheldig at NSB ble sent varslet og Jernbaneverket finner det derfor rimelig å tilby en kompensasjon for dette.
  • Kun en del av dokumentasjonen som er framlagt tilfredsstiller vilkårene i sportilgangsavtalen.

Jernbaneverket imøtekommer derfor bare delvis NSBs krav og tilkjenner NSB en erstatning på totalt 2.308.873 kroner.

Flytoget har også fremmet krav om erstatning i fire av de fem hendelsene som NSB viser til. Flytoget vil på tilsvarende måte bli tilbudt erstatning, men beløpene er ennå ikke klare.

- Vår gjennomgang av disse sakene har vist at det i flere av tilfellene har vært riktig å tilby erstatning. Hendelsene skapte store ulemper for jernbanens kunder. For Jernbaneverket er det viktig å ta lærdom av hendelsene og bruke erfaringene aktivt i vårt arbeid med forbedring av styringssystemene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.