Jernbaneverket beklager feiltilfeller i Oslotunnelen

I løpet av den siste uken har det vært tre tilfeller der større feil på strekningen Oslo S – Skøyen har ført til betydelige forsinkelser i togtrafikken. - Jernbaneverket beklager dette og vi forsikrer om at vi ser meget alvorlig på disse tilfellene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Signalene går av sikkerhetshensyn til "stopp" når det oppstår feil i anleggene. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>-De tre tilfellene med feil som har oppstått i løpet av den siste uken understreker at vi fortsatt har mye ugjort for å få jernbanen i gjennom Oslo opp på et fullt ut pålitelig driftsmessig nivå, sier Elisabeth Enger. Jernbaneverket har gjennomført en rekke strakstiltak i Oslotunnelen som tydelig har bedret situasjonen, og feilene kom etter en periode på flere måneder med god og stabil drift på strekningen. Antallet feil er betydelig redusert, i år har vi hatt 16% færre forsinkelsestimer gjennom Oslotunnelen i forhold til i fjor, men vi har altså fortsatt utfordringer her, slår jernbanedirektøren fast.

Strakstiltakene som er gjennomført er blant annet legging av nye kabler, forsterket og fornyet jording av strøm, rengjøring av kontaktledningskomponenter, utskifting av sporveksler og skinner. –Det er nå laget detaljerte planer for hvordan arbeidet med jernbanen gjennom Oslo skal videreføres og vi skal bruke mye penger og store ressurser på dette også de neste tre årene, sier Enger. Signalsystemets pålitelighet skal bedres kraftig ved at det legges inn akseltellere i stedet for isolerte sporfelt, kontaktledningen i Oslotunnelen skal erstattes med strømskinne i taket som ikke kan rives ned av togene, og selve sporet skal totalfornyes med ny pukk, sviller og skinner. I 2010 skal Jernbaneverket doble innsatsen på strekningen Oslo S – Skøyen fra årets vel 200 millioner kroner til 470 millioner kroner, og i årene 2011 til 2013 skal det brukes 500 millioner i året. Dette skal gi en totalfornyet og pålitelig jernbane gjennom Oslo.

Feilene
25/11 : Feil i sporveksel på Skøyen/Bestum. Vann/fuktighet etter en periode med mye regn hadde trengt inn i en ledning til en drivmaskin for sporvekselen, noe som førte til kortslutning. Disse gamle drivmaskinene skal skiftes ut med nye og mer pålitelige som en del av oppgraderingen av jernbanen igjennom Oslo

27/11 : Feil med signalanlegget på Nationaltheatret og på Loenga.  I forbindelse med omkoblingsarbeider i sikringsanlegget oppstod en kortslutning og sikringsbrudd. Feilens omfang medførte at det også måtte foretas ny sluttkontroll av anlegget etter at feilen var funnet og utbedret. 

1/12 : Feil i sporveksel på Oslo S og feil med signal i Oslotunnelen. Først oppsto feil med en drivmaskin i en sporveksel på Oslo S. Dette førte til at to spor ikke kunne brukes og en mer anstrengt trafikksituasjon. Når det da oppsto signalfeil inne i Oslotunnelen ved Nationaltheatret i vestgående spor i tillegg, førte det til store forsinkelser for en del tog. 

Som en del av oppgraderingsprosjektet i Oslo-området skal det også komme et bedre deteksjons- og overvåkingssystem som muliggjør feilsøk og utkopling av elementer med feil, slik at konsekvensene kan reduseres når noe oppstår.

Punktlighet
Til nå i år har 86% av alle persontog ankommet Oslo S i rute, mens tallet for i fjor var 87%. Jernbaneverket har likevel en klar nedgang i antallet feil i jernbanens infrastruktur. På landsbasis er nedgangen på ca 20% i antall feil, noe som skyldes at det er satt inn et betydelig arbeid med å heve vedlikeholdsnivået og å ta inn på etterslepet.
Når forsinkelsene likevel ikke har blitt redusert, skyldes det at alle arbeidene på sporet i seg selv medfører forsinkelser. Mens feilene i fjor mest kom som følge av nedslitte komponenter, skyldes i år mer av forsinkelsene at det faktisk arbeides på sporet for å bedre standarden. Arbeider medfører sakte fart på arbeidsstedene. - Den store forskjellen, som tross alt er gledelig ,er at forsinkelser som skyldes arbeider vil gi en bedre jernbane etter hvert, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.