Elektrifisering av Meråkerbanen utredes

Jernbaneverket skal nå utrede elektrifisering og modernisering av Meråkerbanen. Samferdselsdepartementet har bedt om at Jernbaneverket utreder hvilken rolle Meråkerbanen sammen Mittbanan på svensk side kan spille i fremtiden. Et viktig element er en eventuell elektrifisering av banen.

Meråkerbanen på svensk side rett ved grensen. Banen er elektrifisert. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Jernbaneverket skal utrede fire ulike scenarier for Meråkerbanens framtid. Virkningene av investeringer på banen skal ses i en helhet på tvers av landegrensen og det skal kartlegges hva som må til for å styrke Meråkerbanens og Mittbanans rolle i transportsystemet i Midt-norden.

Alternativene som skal utredes er:

- Å kartlegge virkningene ved en framskriving av dagens nivå på vedlikeholdet
- En moderat satsing der Meråkerbanen tilgodeses med fornyelsestiltak og mindre investeringtiltak
- Elektrifisering av eksisterende bane i tillegg til fornyelser og mindre investeringer
- En større satsing der Meråkerbanen elektrifiseres og oppgraderes til minimum samme standard som Mittbanan på svensk side har

For elektrisfiseringsalternativene er Departementet spesielt opptatt forskjellene mellom en moderat elektrifesringsstrategi med særlig fokus på behovene i godstrafikken, og en mer omfattende modernisering med mer moderne linjeføring i tillegg til elektrifisering.

Utredningene skal utøres i regi av Jernbaneverket og i samarbeide med Banverket. Også næringslivet på begge sider av grensen skal trekkes inn i utredningsrbeidet som skal være ferdig senest 1. november neste år.

Meråkerbanen


Meråkerbanen er en mellomriksbane som avgrener fra Nordlandsbanen på Hell tre mil nord for Trondheim. Den går opp gjennom Meråker til Storlien i Sverige der den møter Mittbanan fra Østersund og Bräcke der den møter Norra Stambanan gjennom Sverige. Banen (Hell – riksgrensen ved Storlien) er 71 kilometer lang og strekningen Trondheim – grensen er ca 100 kilometer.

Meråkerbanen har en betydelig lavere standard enn banen har på svensk side. Mittbanan ble for mange år siden elektrifisert helt fram til riksgrensen mot Norge, og banen er nylig opprustet og modernisert for store beløp. På norsk side har banen dieseldrift og manuell trafikkstyring. Gjennom de siste årene er det utført en del vedlikeholdsarbeid på banen slik at godstogene nå kan kjøres med 22,5 tonns aksellast.

Fra riksgrensen mot Norge er det ikke lenger kontaktledning. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>