5-årig samarbeidsavtale for Buskerudbyen

Kommuner i Nedre Buskerud, fylket og statlige organer går nå sammen om å møte utfordringene knyttet til stadig økende trafikk i regionen.

  
Fylkesrådmannen i Buskerud, rådmennene i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg samt Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket ble 23.november enige om innholdet i en 5-årig avtale om et areal-, transport- og miljøprosjekt i Buskerudbyen.
Ordførerne og fylkesordføreren har bedt om at forslaget nå legges fram for kommunestyrene og fylkestinget til behandling. Det er ventet endelig vedtak innen årets utgang. Hensikten er å møte utfordringer knyttet til befolkningsvekst og stadig økende trafikk.

Region i vekst


Statistisk Sentralbyrå har anslått veksten i Buskerudbyen til 40.000 nye innbyggere i løpet av bare 20 år. Dette vil om få år kunne gi trafikkaos, køer og stadig større forsinkelser i trafikken. Folks dagligliv og næringslivets verdiskapingsevne forringes som følge av dette.

Kommunene i Buskerudbyen og fylkeskommunen tar ansvar og velger å sette seg rundt samme bord med fylkesmannen og de statlige transportetatene for å møte denne utfordringen.
 
Hovedoppgavene som skal løses er å
- utarbeide en felles areal og transportplan
- utvikle og gjennomføre en bypakke, dvs. en tiltaksplan for å øke andelen kollektivtrafikk  og gang-/sykkeltrafikk.

Tiltakene som skal gjennomføres de første fire årene finansieres av tilskudd fra den statlige belønningsordningen for bedre kollektivtransport og redusert bilbruk.
Framtidige tiltak, det vil si etter 2014, forutsettes finansiert i et samarbeid mellom staten og det regionale/lokale nivået der trafikkantbetaling også kan bli aktuelt.

Trafikantbetaling utredes


Ordførerne mener at spørsmålet om det bør innføres bompenger ikke kan besvares nå. Teknologi og ny kunnskap har åpnet for flere mulige måter for å ta i bruk trafikantbetaling til  finansiering av et mer miljøvennlig transportsystem. Dette er komplisert og må utredes.
Samarbeidsprosjektet Buskerudbyen bør bli motoren i en utvikling som skal sikre oss redusert klimagassutslipp,  bedre by- og tettstedsmiljøer og bedre forhold for næringslivet, mener ordførerne.
Kort sagt ser ordførerne for seg at dette samarbeidet, som må anses som banebrytende i nasjonal sammenheng, skal utvikle Buskerudbyen til en bære- og konkurransekraftig byregion av nasjonal interesse.

Samsvarer med statlig politikk

Staten vil stimulere til en slik omlegging gjennom tilskudd fra belønningsordningen og gjennom samarbeid om utvikling av ”bypakker”, dvs. helhetlige løsninger for en ”tettere” arealpolitikk og utvikling av et mer kollektiv- og gang/sykkel-vennlig transportsystem.
 
De fire statlige samarbeidaktørene har allerede gitt sin tilslutning til avtalen. Kommunene og fylkeskommunen vil behandle saken politisk i løpet av desember.