Utredningsarbeid for høyhastighet fortsetter

Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket arbeider videre med flere delutredninger for eventuelle høyhastighetsbaner i Norge. Samferdselsdepartementet ønsker nå å få utredet hvilke metoder som bør benyttes for å få fram nytte og kostnader ved bygging av høyhastighetsbaner i Norge. I tillegg arbeider Jernbaneverket med å se nærmere på mulige driftsformer, transport- og markedsanalyser. –I løpet av høsten vil til sammen fem delutredninger i høyhastighetsspørsmålet bli lagt fram, sier plan- og utredningsdirektør Anita Skauge.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I løpet av høsten kommer det fem nye delutredninger i forbindelse med høyhastighetsvurderingene i Norge. <strong>Foto: Deutsche Bahn</strong>Samferdselsdepartementet har nå bedt åtte forskningsmiljøer om å levere tilbud innen 1. september på en utredning av hvilke metoder som bør brukes ved beregning av kost og nytte for høyhastighetsbaner i Norge. Bakgrunnen for departementets ønske om en utredning av metodene for nytte/kostnadsanalyser, er at den tyske VWI-gruppen som har utført høyhastighetsutredningen for Jernbaneverket, benyttet et annet metodeverktøy enn den norske metoden basert på Finansdepartementets veileder i nyttekostnadsanalyse.

I tillegg til denne delutredningen har også Samferdselsdepartementet satt i gang en utredning av hvilke klima-effekter som kan oppnås som følge av en utbygging av høyhastighetsbaner.

Tre delutredninger fra Jernbaneverket i høst

Jernbaneverket arbeider nå med tre ulike delutredninger som alle skal være ferdige i løpet av oktober. Disse tre delutredningene er:

Konseptanalyse – en nærmere avklaring av gjennomførbarheten av blandet trafikk på eksisterende og planlagt bane ut av Oslo, en avklaring av om det på lang sikt gir tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet å bygge enkeltspor med kryssingsspor, og hvordan en ny høyhastighetsbane kan kombineres med eksisterende bane og fungere som dobbeltspor på fjernstrekningene.

Markedsanalyse – Utarbeidelse av prognose for langdistanse persontrafikk i 2040 med utgangspunkt i en videreføring av dagens strategi for jernbaneinvesteringer.

Effektanalyse – Kartlegging av effekter av jernbaneutbygging i utbyggings- og driftsfasen som grunnlag for nytte-kostanalysene.

- Disse utredningene foretas både som en del av grunnlaget for den kommende Nasjonal transportplan for perioden 2010 -2019, men også som en del av det videre arbeidet med å avklare hva slags togtilbud vi skal ha på lengre distanser i Norge i framtida, sier Anita Skauge. Jernbaneverket har knyttet til seg flere firma med ekstern ekspertise i forbindelse med disse utredningene som nå pågår.