Trygt med tog i Norge

Norge er blant landene med best ulykkesstatistikk i Europa for jernbanetrafikken. Gjennom de siste årene er det lagt ned et betydelig arbeid for systematisk forbedring av sikkerheten på jernbanen.

Jernbaneverket har brukt mer enn 600 årsverk i dette arbeidet, -et arbeid som har gitt synlige resultater. Pålegg og synspunkter fra Statens jernbanetilsyn blir tatt på største alvor, men Jernbaneverket er uenig med tilsynet i at vilkårene for å få sikkerhetsgodkjenning ikke er oppfylt, og vedtaket er påklaget.

Det er trygt å reise med tog i Norge. (Foto: Njål Svingheim) Når Statens jernbanetilsyn framstiller Jernbaneverket som en organisasjon uten styring og kontroll i sikkerhetsarbeidet, må vi reagere med å vise til fakta, sier sikkerhetsdirektør i Jernbaneverket, Monika Løland Eknes. Norge har de klart laveste ulykkestallene i Skandinavia og er nummer to i Europa når ulykkestallene blir statistikk.

-Vi har likevel fortsatt utfordringer på jernbanen her i landet, sier sikkerhetsdirektøren. Vi vet at jernbanen mange steder ligger i et rasutsatt terreng, vi vet at vi har mange planoverganger der forholdene kan bedres og vi vet at for mange ferdes i jernbanesporet med fare for å bli påkjørt. Vi vet også at Jernbaneverket selv kan bli bedre på måten vi jobber på. Dette er noe vi jobber med hver dag. Vi har et godt styringssystem og god kontroll på sikkerhetsarbeidet. Jernbanens øvrige utfordringer med mange eldre anlegg og store behov for utskiftinger skal ikke gå ut over sikkerheten i togtrafikken.

Monika Løland Eknes er sikkerhetsdirektør i Jernbaneverket. (Foto: Øystein Grue)Gjennom de siste årene har vi lagt ned flere hundre planoverganger, vi har bygget ut et nytt radiosamband som gir dekning mellom tog og trafikkledelse over alt, vi har kartlagt faremomentene langs samtlige banestrekninger og vi har styrket bemanning og kompetanse i vår egen sikkerhetsorganisasjon.Dette mener vi er dokumentert på en ryddig og oversiktlig måte overfor både myndigheter, selskaper og togbrukere. Framskrittene som er gjort de senere årene er store, så store at det i Europa nå bare er Irland som har lavere ulykkestall enn Norge på jernbanen.

Jernbaneverket har sendt inn en klagesak på tilsynets behandling av vår søknad om sikkerhetsgodkjenning av etaten. Vi mener tilsynet har et tilstrekkelig grunnlag for å sikkerhetsgodkjenne Jernbaneverket etter de kravene som hjemles i direktivene fra EU og i Jernbaneloven. Jernbaneverkets klagebrev er vedlagt denne saken, vedlagt er også en statistikk som viser ulykkestallene for Skandinavia de siste årene.