Ny biltogterminal åpnet ved Trondheim

Jernbaneverket åpnet i midten av juli en ny terminal for biltog på Heimdal ved Trondheim. Området som nå er bygd om for å ta i mot biltogene, er den tidligere Heimdal containerterminal som ikke har hatt togtrafikk på nesten 15 år. -Det var krattskogen som preget området da vi startet jobben med istandsetting, forteller oppsynsmann Pål Stene. De første biltogene sørfra har allerede ankommet Heimdal.

Nye biler til Trøndelag losses nå på Heimdal-terminalen. Foto: Njål Svingheim–Vi sikret oss arealene i tilknytning til den gamle terminalen for et par år siden, da vi så at jernbanen etter hvert kunne få bruk for området igjen, sier banesjef Knut Haugen. Den gamle godsterminalen på Heimdal ble opprinnelig bygget som containerterminal og åpnet i 1973. Tidlig på 1990-tallet ble all godstrafikk samlet på Brattøra og sporområdene ved Heimdal har siden ligget uten noen trafikk. Terminalen består av et 800 meter langt sidespor ut fra Heimdal stasjon med flere sporavgreninger.


-Sporene var intakte, men skogen var i ferd med å ta tilbake området, forteller oppsynsmann Pål Stene i Trondheim, som har hatt ansvaret for selve istandsettingen av terminalen. For uten skogrydding, pakking og istandsetting av sporene, er det satt opp nye gjerder og fjernet en gammel kran. Signalanlegget på terminalen er også satt i stand og tatt i bruk, og to bil-ramper er flyttet fra Trondheim og montert på Heimdal-terminalen.

Biltog ankommer Heimdal stasjon. (Foto: Njål Svingheim)- Transportselskapene hadde svært trange forhold for biltogene på det gamle sidesporet ved Trondheim havn, sier senioringeniør Roar Skarsmo. Jernbaneverket har likevel beholdt en av bilrampene også på den gamle terminalen. –De trange forholdene på terminalen inne i Trondheim gjorde at vi så på muligheten for å ta i bruk Heimdal-terminalen som biltogterminal. På Heimdal finnes det tilstrekkelige spor og arealer for biloppstilling. –Det eneste som nå gjenstår er å bedre dreneringen på deler av området, sier Skarsmo.

Viktige spor

 Til selve istandsettingen og ombyggingen av terminalen på Heimdal har Jernbaneverket brukt 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer kjøpet av arealene som ligger inntil terminalen på 10 millioner. Det kjøpet skjedde for et par år siden. –Vi så for oss at det gamle terminalområdet på Heimdal kunne bli attraktivt som en avlastning for Trondheim etter hvert, sier banesjef Knut Haugen. Han utelukker ikke at Heimdal-terminalen også kan få mer trafikk senere. -Godstrafikken med jernbane øker stadig og det er viktig å ta vare på de sporområdene som finnes, spesielt i nærheten av de store byene.

Ved biltogterminalen er det også flere spor som kan bli tatt i bruk etter hvert. (Foto: Njål Svingheim)På Heimdal planlegges det nå også en ny bru over jernbanen i sørenden av stasjonen. Den gamle vegbrua der må skiftes ut, og samtidig er det meningen å legge om sporene slik at avgreningen til godsterminalen kan skje fra spor 3. –Da blir det også enklere å kjøre godstog inn på sporet opp til godsterminalen, sier Haugen.

Selve stasjonsområdet på Heimdal ble ferdig opprustet tidligere i år med blant annet ny mellomplattform, leskur og ramper som gir god tilgjengelighet for alle til plattformene.