Nasjonal transportplan: Vil ha dobling av togtrafikken

NSB ønsker at det legges til rette for en dobling av både person- og godstrafikken på jernbane. I sin høringsuttalelse til den kommende transportplanperioden fram til 2019 støtter NSB strategien som går ut på en kraftig styrking av vedlikeholdet, men ber samtidig om en vesentlig økning i investeringsrammene. LO og NHO ønsker også en kraftig opptrapping i jernbaneinvesteringene.

Her langs Mjøsa er det planer om dobbeltsporutbygging. Strekningen er en av landets tettest trafikkerte. Foto: Njål Svingheim- Togtilbudet inn og ut av de største byene bør ha høyeste prioritet, sier NSBs konsernsjef Einar Enger.


NSB er det klart største selskapet på norske spor og er også største eier i godstogselskapet CargoNet. Høringsfristen for innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2010 – 2019 har nå gått ut og NSB mener altså at dobling i trafikken på jernbane er både ønskelig og mulig. –For å få til dette må rammene til investeringer i nye spor økes vesentlig ut over de 1,6 milliardene årlig som nå ligger i forslaget til NTP, mener Enger.

For at transportsektoren skal kunne ta sin del av utslippsreduksjonene må toget styrkes, og NSB forventer derfor at investeringene økes i årene framover. -Det må bli fire spor på innerstrekningene rundt Oslo, Vestkorridoren må sluttføres, Oslo – Ski må bygges ut før 2019, og Holm – Holmestrand på Vestfoldbanen må komme innen 2012, mener NSB. Videre mener selskapet at det må bygges lengre og flere kryssingsspor som tillater 600 meter lange godstog. Ut over dette vil NSB prioritere strekningene Bergen – Arna, Eidangerforbindelsen, Grenlandsbanen og elektrifisering av Trønderbanen til Steinkjer.

I høringsuttalesen er NSB også opptatt av at det nå legges opp at hele strekninger bygges ut ved hjelp av jevne bevilgninger, og ikke en fragmentert og langsom utbygging.

LO og NHO

 Næringslivets Hovedorganisasjon vil ha en dobling jernbaneinvesteringene, noe som vil gjøre det mulig å bygge ut de strekningene som er prioritert i den nåværende NTP-perioden fram til 2015. LO støtter styrkingen av vedlikeholdet, men mener at rammene til investeringer må dobles. Lo mener også at utbygging til dobbeltspor i intercityområdet på Østlandet må fullføres innen 2019 og at infrastrukturen må utvikles som del av et framtidig høyhastighetsnett.

Forslaget til Nasjonal transportplan ble lagt fram av transporetatene og Avinor i januar. Etatene forslår der en kraftig styrking av vedlikeholdet for å hindre økt forfall og for å begynne å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet som preger både bane og veg.

Kommuner, fylker, organisasjoner og interessenter har nå sendt inn sine innspill til Samferdselsdepartementet. Departementet lager nå en stortingsmelding om saken og etter at planen er behandlet og vedtatt i Stortinget, vil etatene lage sine handlingsprogram basert på Stortingets vedtak. Jernbaneverkets handlingsplan vil ventelig være klar våren 2009.