Killi anbefaler nytt jernbaneforetak

Avtroppende jernbanedirektør Steinar Killi foreslår at Jernbaneverket gjøres om til et jernbaneforetak som kan drive forretning og tilpasse seg markedet. -Måten de nasjonale transportplanene utarbeides på, har etter min mening gått ut på dato, sier Steinar Kill til Jernbanemagasinet.

Jernbanemagasinet nr 6-2008Steinar Killi ledet arbeidet med Norges første nasjonale transportplan på slutten 1970-tallet, men han er sterkt kritisk til måten disse planene nå blir utformet på: – Dagens nasjonale transportplan er mer eller mindre en investeringsplan fra hver av etatene, limt sammen mellom to permer. Jeg håper nå inderlig at en ved behandling av transportplanen for 2010-2019 får en diskusjon om hvordan dette arbeidet skal legges opp videre., sier Killi, som foreslår å snu "på flisa": – Først bør politikerne trekke opp noen målsettinger for framtidens samferdsel. Dernest bør de gå til etatene og spørre: Hva må gjøres for å kunne oppfylle de politiske målene? – I dag får vi noen økonomiske rammer som vi blir tvunget inn i og som setter føringer både for hva vi kan drøfte av alternativer og for det endelige resultatet. Dermed får vi aldri til de store grepene som trengs. Det å ha som hovedmål for en 10-årsplan at dagens budsjettnivå skal videreføres, er ikke akkurat noen visjonær målsetting for utviklingen av norsk samferdsel, sier Steinar Killi.

Mer forretning

I intervjuet med Jernbanemagasinet foreslår Killi at Jernbaneverket, som i dag er en statlig etat under Samferdselsdepartementet, omdannes til et jernbaneforetak underlagt en spesiell lov. – Et slikt foretak bør kunne kapitaliseres opp og ta opp lån, eventuelt statlige lån. Det bør få anledning til å avkreve togselskapene en kjøreveisavgift som skal dekke deler av driftsutgiftene, mener han.

Killi har i sin jobb som jernbanedirektør sett behovet for å opprette mer forretningsmessige kontrakter.
– Da kan vi også ansvarliggjøres hvis vi ikke leverer det som er kontraktfestet. En forutsetning vil være at vi får tilstrekkelige muligheter til å skaffe oss inntekter, presiserer Killi, som ser for seg et jernbaneforetak som både eier stasjoner og terminaler, og som har fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med andre for raskere å kunne snu seg og tilpasse seg markedsutviklingen.

– Også et slikt system vil forutsette tilstrekkelige bevilgninger fra staten, slik at vi får mulighet til å nedbetale de lånene vi har tatt opp. Og lånene vil måtte nedbetales over lang tid, framhever Steinar Killi, som er enig med dem som sier at vi må finne nye finansieringsordninger for å investere i infrastruktur.

Les hele intervjuet med avtroppende jernbanedirektør Steinar Killi i Jernbanemagasinet (vedlagte pdf).