Jernbaneverket anbefaler flere høyhastighetsutredninger

Jernbaneverket mener høyhastighetstog i Norge kan være interessant, og at videre utredninger er nødvendig for å avklare ambisjonsnivå for hastigheter og hva som skal ligge til grunn for langdistanse-persontrafikken på bane her i landet i fremtiden. . . Dette er hovedinnholdet i Jernbaneverkets anbefalinger om høyhastighet som nå er overlevert Samferdselsdepartementet.

Jernbaneverket anefaler å gå videre med utredninger av mulige høyhastighetstog i Norge. (Foto: Deutsche Bahn)Dersom jernbanens konkurransekraft skal styrkes, mener Jernbaneverket at kvaliteten i tilbudet må bli vesentlig bedre. Jernbaneverket mener jernbanens konkurransefortrinn som transportmiddel må utnyttes, spesielt hastighet og kapasitet. Hva som er den best egnede standard for hastighet og markedsgrunnlag for persontrafikken over lange avstander i fremtiden er det viktig å arbeide videre med å avklare.


Det er gjennomført et omfattende arbeid for å vurdere høyhastighetstog i Norge. Både det arbeidet som er utført av VWI-gruppen og andre planer og ideer har gitt et vesentlig bedre kunnskapsgrunnlag enn tidligere. Jernbaneverket vil allikevel fastslå at det er langt fram til en har etablert et konkret plangrunnlag, og det vil fortsatt være behov for utredninger på et overordnet og strategisk nivå før en kan anbefale og konkludere.

Ettersom mange av de faglige utfordingene også sammenfaller med internasjonale erfaringer, er det viktig å utvikle samarbeid på visse områder. Det naturlig for Jernbaneverket å ha løpende dialog med Banverket i Sverige, og også følge det internasjonale arbeidet knyttet til utviklingen av høyhastighetskonsepter i regi av UIC. Spesielt nyttig kan det være å følge arbeide med metodeutvikling i forhold til nytte/kostberegninger.

Jernbaneverket mener også et det viktig å vurdere noe nærmere forhold som kan være helt avgjørende for realismen og gjennomførbarheten for høyhastighetstog til Vestlandet. Det ene er om svært lange fall og stigninger på strekningen Bergen – Geilo, og spesielle forhold knyttet til vinterdrift.

Foreliggende utredningsarbeid er et første steg i en prosess mot å avklare hva som kan være mulige mål for langdistanse persontransport på bane i Norge. På bakgrunn av målsettingene kan eventuelle konkrete prosjekter utformes. Når det er grunnlag for å velge ut en korridor som første prioritet, må det startes et utredningsarbeid som blant annet må inneholde en konseptvalgutredning(KVU) som grunnlag for en KS1 prosess.

Det er nødvendig for den langsiktige og helhetlige investeringsstrategien for jernbanenettet å avklare hva slags langdistanse passasjertilbud på bane det skal være i Norge. Dette må ha et perspektiv utover planperioden. Jernbaneverket vil tilrå at en slik strategisk avklaring skjer i forbindelse med Stortingets behandling av NTP 2010-2019. Som grunnlag for en slik behandling og avklaring vil Jernbaneverket anbefale følgende aktiviteter i 2008:

  • Konseptanalyse – en nærmere avklaring av gjennomførbarheten av blandet trafikk på eksisterende og planlagt bane ut av Oslo, en avklaring av om det på lang sikt gir tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet med enkeltspor med kryssingsspor og hvordan en ny høyhastighetsbane kan kombineres med eksisterende bane og fungere som dobbeltspor på fjernstrekningene.
  • Marked – Utarbeidelse av prognose for langdistanse persontrafikk 2040 med utgangspunkt i en videreføring av dagens strategi for jernbaneinvesteringer. Forventede tiltak knyttet til reduksjon av klimautslipp må inngå.
  • Effekter av jernbaneutbygging i utbyggings- og driftsfase som grunnlag for nytte-kostanalysene.
    Jernbaneverket vil i det videre arbeidet legge opp til en åpen og inkluderende prosess der relevante aktører involveres i utredningsarbeidet. Utredningsarbeidet knyttet til høyhastighetstog vil kunne bli omfattende og krevende, både med hensyn til kompetanse og ressurser.

I inneværende NTP er det ikke fastlagt mål og visjoner for langdistanse passasjertrafikk på bane. Jernbaneverket mener det er viktig å fastlegge en ambisjon for denne trafikken, og ønsker å legge til rette for at en slik ambisjon kan vedtas under behandlingen av NTP i 2009