Eidsvoll - Doknes første del mot Hamar

Strekningen mellom Eidsvoll og Dokknes ser ut til å bli der anleggsarbeidene starter for nytt dobbeltspor Eidsvoll - Hamar. Overskuddsmasser fra E-6 -anlegget i nærheten gir tilgang på masser og rask byggestart er derfor gunstig her.

Det nye sporet skal bygges utenfor den eksisterende banen nordover fra Eidsvoll. (Foto: Jan Ausland)På lang sikt skal Jernbaneverket bygge dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar, men på kort sikt kan den tre km lange strekningen mellom Eidsvoll og Dokknes altså stå aller først i køen. Årsaken til dette er at den kommende E6-utbyggingen mellom Dal og Minnesund gir et masseoverskudd som kan brukes til grunnarbeidene for jernbanen.


- I følge den godkjente kommunedelplanen fra 2007 skal dobbeltsporet legges ut på fylling i Vorma, sier prosjektleder Jan Ausland. For å anlegge fyllingen trenger Jernbaneverket store mengder sprengstein. Statens Vegvesen kan levere masser fra 2010, og derfor fremskyndes reguleringsprosessen for delstrekningen Eidsvoll-Dokknes. Kommunen er positiv til tiltaket.

I forslaget til Nasjonal Transportplan er ikke parsellen Eidsvoll-Minnesund prioritert før etter 2019. Tilbudet om massene fra Statens Vegvesen kan dermed føre til at grunnarbeidene for Eidsvoll-Dokknes nå kan utføres langt raskere enn planlagt. Det er for tidlig å si om det blir full dobbeltsporutbygging på de tre kilometerne. I stedet kan det bli aktuelt å forlenge krysningssporet i nordenden av Eidsvoll stasjon.

Samordningsgevinst

 - Byttehandelen av masser mellom etatene gir en økonomisk gevinst, sier Jan. Det er kostbart å frakte masser over lengre distanser, og det er også dyrt å kjøpe inn masser. Ved at Jernbaneverket kan benytte Vegvesenets masseoverskudd lokalt, vil staten spare både tid og penger.

Også miljøet vil tjene på saken. Massetransport gir utslipp fra trailerne, i tillegg til støv- og støyplager. Det er derfor viktig å minimere transportveien til massedeponier, og lokale løsninger bør foretrekkes for å skåne miljøet.