Oslopakke 3 må på skinner

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket om å utrede virkningene av Oslopakke 3 på trafikk og miljø. Transportetatene mener kollektivtrafikken må bli en vinner i forhold til privatbilen. Utredningen er overlevert Samferdselsdepartementet og ble tirsdag sendt på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

(Foto: Mick Tully)Vegvesenet og Jernbaneverket mener at Oslopakke 3 må legges opp slik at kollektivtrafikk blir en vinner i konkurranse med bilbruk. Dette vil kreve at mer midler brukes til skinnegående transport kombinert med trafikantbetaling slik at det koster mer å kjøre bil i rushtiden enn andre tider på dagen. Dette er særlig viktig å unngå økt trafikk i sentrale deler av Oslo.


På denne bakgrunn anbefaler de to etatene at det videre arbeidet med Oslopakke 3 må legge til grunn at:

  • Biltrafikken på innfartsvegene Oslo indre by bør ikke økes
  • Trafikantbetalingen bør være tidsdifferensiert (køprising)
  • Kollektivtilbudet må styrkes for å gi et bedre alternativ til reiser med bil Nye
  • dobbeltspor for jernbanen er avgjørende for effektiv transport
  • Gang- og sykkelveger må gis økt prioritet