Norske baner utnyttes maksimalt

Kapasiteten i det norske jernbanenettet blir nå utnyttet maksimalt i områdene nær storbyene. Faktisk er utnyttelsen i de mest hektiske timene høyere enn hva som etter teoretiske modeller er 100% utnyttelse. Dette betyr at det haster med å øke kapasiteten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Trangt om plassen: Her ved Lysaker bygger Jernbaneverket nye spor for å øke kapasiteten. (Foto: Njål Svingheim)Det er trangt om plassen på sporene nær storbyene. Bakgrunnen er selvfølgelig den store veksten i togtrafikken de siste årene. Stadig flere reiser med tog og stadig mer varer skal sendes mellom landsdelene. -I godstrafikken er det nå vanskelig å få tilpasset en rutemodell som gir togselskapene avgangstider de er tilfredse med. Derfor ser vi at det haster med å øke kapasiteten, sier seksjonssjef for ruteplanlegging og rutetildeling i Jernbaneverket, Nils Hansegård.

Jernbaneverket øker kapsiteten

Jernbaneverket nærmer seg ferdigstillelse av anlegget av ny godsterminal på Ganddal ved Stavanger, det planlegges kapasitetsøkende tiltak på godsterminalene Alnabru i Oslo og Brattøra i Trondheim. Men det trengs også flere spor å kjøre på, særlig på det sentrale Østlandet og nær Trondheim, Stavanger og Bergen.

Som kjent bygges nå nye dobbeltspor på strekningene Lysaker - Sandvika og Sandnes - Stavanger. I tillegg nærmer det seg oppstart for strekningene Bergen - Fløen, Barkåker - Tønsberg, og man ser på kapasiteten inn til Trondheim fra sør.

For godstrafikken er det også nødvendig å bygge ut med flere og lengre kryssingsspor på hovedstrekningene mellom landsdelene. -Vi ser at vi allerede har svært stor nytte av de anleggene som har blitt fullført i de senere årene, sier Hansegård. Han viser da til Gardermobanen Oslo - Eidsvoll, til dobbeltsporet på Østfoldbanen fra Ski fram til like før Moss, og til delparsellen Sandvika - Asker.

De strekningene der kapasiteten i jernbanenettet nå er på tålegrensen i de mest hektiske tidene på døgnet er:

  • Oslo S - Sandvika
  • Oslo S - Ski
  • Lillestrøm - Kløfta (Hovedbanen)
  • Sandnes - Stavanger
  • Marienborg - Trondheim - Hell
  • Arna - Bergen
  • Drammen - Skien over Vestfold og Moss - Halden er også nær kapasitetsgrensen.


I tillegg er det en rekke andre strekninger der man ligger på 70 - 100% kapasitetsutnyttelse. Disse strekningene ligger både på Østlandet og rundt Trondheim og Bergen.