Jernbaneverket vil ivareta biologisk mangfold

Gjennom de siste fem årene har Jernbaneverket drevet kartlegging av det biologiske mangfoldet langs jernbanelinjene. Det finnes i Norge en del arter som liker seg best i nærheten av jernbanen, noen av disse er også såkalte rødliste-arter. –Kartleggingsarbeidet som nå er gjennomført gir oss oversikt og grunnlag for å ha en bevisst holdning til det biologiske mangfoldet langs banene, sier biolog Anders Thylén i Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anders Thylén er biolog i Jernbaneverket. (Foto: Njål Svingheim)Gjennom fem år har Jernbaneverket hatt registreringer og skjøtselsforsøk langs sporet. Fem områder langs Sørlandsbanen har vært plukket ut som forsøksområder. Her har skjøtselen av jernbanens sideterreng blitt foretatt på tradisjonelt vis. Det betyr at terrenget har blitt slått med ljå, at man har ryddet vekk krattskog og at man noen steder har foretatt bråtebrenning slik som før i tiden. –Dette har tydelig vist oss at det biologiske mangfoldet øker ved denne typen skjøtsel, sier Thylén. Det blir flere arter når terrenget blir stelt på denne måten. Jernbaneverket vil derfor fortsette å stelle sideterrenget på gamle-måten på enkelte typiske steder for å sikre at artsmangfoldet blir ivaretatt.


I tillegg til forsøkene langs Sørlandsbanen er det også foretatt grundig kartlegging av mangfold og naturtyper langs deler av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 31 verdifulle naturtyper er registrert langs disse strekningene. Vi finner blant annet en del planter som liker seg best inntil jernbanespor, sier Thylén.

Undersøkelsene viser at det er kostbart å stelle jernbanens sideterreng på denne måten. At dette ble gjort på lengre strekninger før i tiden har sammenheng med at jernbanes folk den gangen gjerne hadde bruk for slåttegresset langs linjene til sine egne husdyr. -Vår konklusjon nå er at vi gjennom å foreta slik skjøtsel av jernbanens sideterreng på enkelte avgrensede strekninger kan ivareta og sikre mangfoldet og det som er typiske naturtyper inntil jernbanen, sier Thylén.

 
Det er ofte et rikt planteliv i jernbanes sideterreng. (Foto: Anders Thylen)Jernbane-arter
Jernbaneverket har laget en kunnskapsoversikt over hvilke naturtyper og hvilket mangfold som finnes langs norske baner. Her har man blant annet funnet 55 såkalt rød-liste-arter, det vil si arter som kan være truet. Kartleggingen har særlig fokusert på blomster og fugler, men også lav og sopp-arter er registrert. Mest kjent for sin jernbanetilknytning er fuglearten hortulan. Den finnes nå bare i et begrenset område i Solør, blant annet langs jernbanen. Den er avhengig av at gresset langs linjen brennes slik som før i tiden. For å sikre denne arten blir det i et område langs Solørbanen foretatt bråtebrenning hver vår.

Av blomster er sandskrinneblom og småtorskemunn de mest typiske jernbaneblomstene. Sandskrinneblom liker seg best i tørr grus som for eksempel på sporområder på stasjoner . Småtorskemunn spres langs jernbanen med togene og har typisk nok sin nordlige avgrensing her i landet på Bodø jernbanestasjon. Andre spesielle arter er bakkekløver som bare finnes på Hovedøya i Oslofjorden og på Eidanger stasjon, og enghaukeskjegg som finnes i 10-15 forekomster langs Gjøvikbanen på Hadeland og langs Dovrebanen på Hedmarken.

Mer om det biologiske mangfoldet langs norske jernbaner kan du lese i de vedlagte dokumentene.