Anbefalt trase for dobbeltspor Eidsvoll - Hamar

Jernbaneverket har utredet ulike alternativer og har lagt fram sin anbefaling av trasé for dobbeltsporet jernbane gjennom Eidsvoll og Stange kommuner. Traseen følger i stor grad dagens jernbane med noen unntak, men den vil gi en vesentlig forbedret tilgang til strandsonen langs Mjøsa i forhold til i dag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sammen med Statens vegvesen har Jernbaneverket sendt forslag til kommunedelplaner med konsekvensutredning til Eidsvoll og Stange kommuner. Her presenterer Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen de ulike traséalternativene for firefelts E6 og nytt dobbeltspor og hvilke konsekvenser alternativene har. Etatene ber samtidig kommunene om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.


Anbefalt trasé
For alle alternativene til dobbeltsportrasé har Jernbaneverket gjort en vurdering av kostnader, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og konsekvenser det er vanskelig å sette noen kostnad på knyttet til miljø, naturressurser og samfunn. Samlet sett synes det ikke å være tungtveiende grunner for å velge de dyreste tunnelalternativene forbi Ørbekk/Korslund, Strandlykkja og Espa. Jernbaneverket anbefaler derfor en trasé som i stor grad følger dagens bane. Gjennom Tangen anbefaler Jernbaneverket at banen legges på bru over Tangenbukta og går videre nordover Tangenhalvøya. Denne traséen gir kortere bane og dermed kortere reisetid.Oversiktskart E6 og Dovrebanen

Bedre tilgang til strandsonen enn i dag
Dovrebanen ligger i dag for det meste i strandsonen, og ble ved byggingen for 125 år siden på flere steder lagt på fylling ut i Mjøsa. Det anbefales at traséen for nytt dobbeltspor rettes ut for å kunne øke hastigheten på togene. Enkelte steder vil det medføre at den legges på fylling i Mjøsa, men det er lagt stor vekt på å finne løsninger som frigjør de mest attraktive strandområdene. Dobbeltsporutbyggingen vil derfor gi en vesentlig forbedring av tilgangen til strandsonen i forhold til situasjonen i dag. Dagens barrierevirkning vil bli redusert fordi det vil bli flere muligheter for å krysse banen. Sikkerheten for dem som bor langs jernbanen vil også forbedres siden kryssinger av jernbanen vil lages som over- eller underganger.

Stort behov for dobbeltspor
Strekningen Eidsvoll – Hamar er i dag en av Norges mest trafikkerte enkeltsporstrekninger, og kapasiteten er fullt utnyttet. Dette legger store begrensninger på både passasjer- og godstrafikk på banen. En utvidelse til dobbeltspor vil gi de reisende et betydelig bedre togtilbud med mulighet for flere avganger, mindre forsinkelser og betydelig kortere reisetid. Reisetiden Hamar – Oslo vil kunne reduseres med tjuefem minutter ned til én time når hele strekningen til Hamar er bygget ut til dobbeltspor. Nytt dobbeltspor vil også gi mer tilgang og bedre konkurransevilkår for godstrafikk på banen og dermed flytte tungtrafikk fra vei til bane.

Mer informasjon?
En kortversjon av forslagene til kommunedelplaner ligger på nettsidene til Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen. De gir en oversiktlig presentasjon av prosjektene, de ulike alternativene og de vesentligste konsekvensene. Her ligger også en oversikt over de alternativene Jernbaneverket anbefaler for dobbeltspor gjennom Eidsvoll og Stange kommuner.