2007

 • GSM-R tatt i bruk som togradio

  Torsdag 1.november ble GSM-R tatt i bruk som togradio på hele det norske jernbanenettet. Tidligere er systemet tatt i bruk som sikker nødkommunikasjon mellom togleder og lokomotivfører. At systemet nå er tatt i bruk som togradio, markerer også at den store utbyggingen av GSM-R til 1,8 mrd kr er over.

 • SJ tar over persontrafikken på Ofotbanen

  Fra 14 juni neste år blir det det statlige svenske togselskapet SJ som skal drive persontrafikken på Ofotbanen og i Norrland i Sverige. For første gang var også Ofotbanen med i det utlyste anbudet fra Rikstrafiken i Sverige.

 • Norske tog på ren vannkraft

  Alle tog som kjører i Norge bruker kun strøm fra vannkraftverk. Jernbaneverket har inngått en avtale som garanterer at all kjørestrøm som leveres til tog og all strøm som Jernbaneverket selv bruker, er produsert av vannkraft.

 • Plan for betre tilgjenge og universell utforming

  Jernbaneverket sitt framlegg til plan for betre tilgjenge, "Strategiplan for universell utforming", vart oversendt Samferdselsdepartementet sommaren 2007. Planframlegget femnar om alle område på stasjonane som Jernbaneverket stiller til rådvelde for togpassasjerane.

 • Rask og effektiv Bergensbane for sju milliarder

  Ved å investere sju milliarder kroner i jernbanen mellom landets to største byer, vil vi få en rask og effektiv forbindelse, sier regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket Region Vest. En slik investering åpner nye arbeidsmarkeder, nye reiselivsprodukter og styrker godstrafikken. Samtidig vil vi holde tritt med utviklingen inntil vi eventuelt får en høyhastighetsbane, sier regiondirektøren.

 • Anbefalt trase for dobbeltspor Eidsvoll - Hamar

  Jernbaneverket har utredet ulike alternativer og har lagt fram sin anbefaling av trasé for dobbeltsporet jernbane gjennom Eidsvoll og Stange kommuner. Traseen følger i stor grad dagens jernbane med noen unntak, men den vil gi en vesentlig forbedret tilgang til strandsonen langs Mjøsa i forhold til i dag.

 • Norske baner utnyttes maksimalt

  Kapasiteten i det norske jernbanenettet blir nå utnyttet maksimalt i områdene nær storbyene. Faktisk er utnyttelsen i de mest hektiske timene høyere enn hva som etter teoretiske modeller er 100% utnyttelse. Dette betyr at det haster med å øke kapasiteten.

 • Reiseliv, tog og turistvegar markert på Bergensbanen

  Tysdag 21.august blei det sett fokus på reiseliv og mattradisjonar då både samferdselsministeren og landbruksministeren tok Bergenstoget. Dei 400 passasjerane i toget blei servert lokale smaksprøver frå 20 matprodusentar frå distrikta som toget køyrde gjennom.