Network Statement

Network Statement er Bane NORs produktbeskrivelse av infrastrukturen. Dokumentet inneholder informasjon om vilkårene for å søke om tilgang til å trafikkere jernbanenettet. I tillegg finnes informasjon om kapasitetsfordeling og tidsfrister, tjenestene, prissystemet samt rettslig forankring.
Network Statements primære målgruppe er jernbaneforetak og andre søkere, samt ruteplanleggere. Dokumentet er også nyttig for andre aktører i jernbanesektoren.

Network Statement is Bane NOR' s product description of the infrastructure. The document contains information about the conditions for applying for capacity to operate on the railway network. In addition, information on capacity allocation and deadlines, services, pricing system and legal framework.

The Network Statement primary target group is RUs and other applicants as well as route planners. The document is also useful for other actors in the railway sector.

Send questions to: network.statement@banenor.no

Network Statement 2021

Network Statement 2022