Kompetansekrav innen BNs Egentransport

Sertifiseringsenheten i Transport er BNs godkjente opplæringssenter for førere i henhold til sikkerhetsgodkjenningen.

Kompetansekrav

Førere
Hovedoppgaven til enheten er å sørge for sertifiserte førere i BN og tilknyttet BN. Det betyr at enheten gir opplæring og sertifiserer førere «i henhold til forkunnskaper og førerkategorier». Enheten skal også påse at kravene til periodisk opplæring og prøving oppfylles, kravet oppfylles blant annet gjennom obligatoriske Førerdager.

Enheten forvalter sertifikatregisteret til BN, det medfører oppdatering og utstedelse av gyldige sertifikat på bakgrunn av gyldig førerbevis og kompetanse som fører.

Kontakt: forerkompetanse@banenor.no

Hovedsikkerhetsvakter
Sertifisering er kravstiller til opplæringen for hovedsikkerhetsvakter (HSV), opplæringssenteret sørger sammen med ledere for vedlikehold av kompetansen og gjennomføring av periodisk prøving, samt oppfølging av fastsatte helsekrav. Opplæring av hovedsikkerhetsvakter innen ERTMS gjennomføres etter behov. Enheten forvalter godkjenningsregisteret for HSV og skiftere og utsteder gyldige godkjenningsbevis.

Kontakt: trafikksikkerhet.transport@banenor.no

Skiftere:
Opplæringstilbud for skiftere tilbys etter behov og enheten bidrar til vedlikehold av denne kompetansen.

Ledere:
Sertifiserte førere og godkjente hovedsikkerhetsvakter og skiftere som skal benyttes i oppdrag for BN betinger et tett samarbeid med deres ledere. Det er avgjørende at kompetansen er i overensstemmelse med arbeid disse settes til og at kompetansen vedlikeholdes for at tilfredsstillende sikkerhet skal ivaretas. Tydelige rolleforståelse og bevissthet for det ansvaret som påligger leder skal bidra til en god sikkerhetskultur. I e-læringen Trafikksikkerhet for ledere får du som leder en obligatorisk gjennomgang av kravene som stilles og samspillet med Transport.

Skinne-/veimaskiner:
Sertifisering er kravstiller for opplæringen og tilbyr opplæring for maskiner med førerbremseventiler, videre holder enheten oversikt over godkjente operatører.

Endringer

Skjema for endring av kompetansekoder, ansettelser og avslutning av ansettelsesforhold:

Påmelding periodisk prøving

Link til påmeldingsskjema her.

Sikkerhetsgodkjenningen for egentransport

Statens jernbanetilsyn gir Bane NOR SF sikkerhetsgodkjenning som Infrastrukturforvalter for det nasjonale jernbanenettet, herunder også godkjenning til å drive egentransport i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastrukturen, samt å være opplæringssenter for tilknyttede førere. Det forutsettes at førere sertifiseres i henhold til forkunnskaper og førerkategorier oppgitt i søknaden.

Om Sertifiseringsenheten

Sertifisering Transport er enheten i BN Infrastruktur som skal sørge for sertifiserte førere og godkjente hovedsikkerhetsvakter og skiftere.

Enheten arbeider i tett samarbeid med Norsk Jernbaneskole, våre leverandører og Driftsoperativt senter i Transport.

Leder for Sertifisering er Marianne Ljosåk (46960459), marianne.ljosak@banenor.no

Sertifiseringsenheten er plassert på Drammen jernbanestasjon og kan nås gjennom: forerkompetanse@banenor.no eller trafikksikkerhet.transport@banenor.no.

Aktiviteten er høy og det er som regel raskere å få tilbakemelding gjennom e-post enn gjennom telefon.