Informasjon til våre entreprenører, leverandører og rådgivere

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR har tirsdag 17. mars sendt ut nedenstående informasjon om korona-situasjonen til våre entreprenører, leverandører og rådgivere.

Kjære entreprenører og øvrige leverandører, 

Verden, landet og anleggsbransjen står overfor en svært krevende situasjon med koronapandemien. Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt vi gjør og Bane NOR tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Bane NOR har som en stor statlig byggherre et ansvar for å bidra til den nasjonale målsetningen om å redusere smitte, samtidig som vi skal opprettholde aktiviteten i prosjektene så langt det lar seg gjøre.  

På grunn av de ekstraordinære tiltakene fra norske og europeiske myndigheter har vi allikevel dessverre avlyst konkurransene på Kleverud-Sørli prosjektet. Beslutning om oppstart av prosjektet vil tidligst foreligge etter vi har mer kunnskap om konsekvenser denne ekstraordinære situasjonen får for Bane NORs øvrige prosjektportefølje. 

Gjennom å holde aktivitetsnivået oppe i påbegynte prosjekter bidrar vi til å holde samfunnet i gang. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er viktig for å komme gjennom krisen for å trygge flest mulig arbeidsplasser. Vi er derfor takknemlige for å ha så mange profesjonelle partnere i våre entreprenører og leverandører når omstendighetene er som de er.  

Den oppståtte Korona-situasjonen med tilhørende myndighetspålegg er i et store og hele utenfor vår og deres kontroll. Hendelsen vil derfor i mange tilfeller, komme inn under kontraktbestemmelser om force majeure. Vi er så langt imponerte over stå på-viljen hos dere, og Bane NOR er sikre på at vi sammen skal finne gode løsninger på situasjonen vi er oppe i. God dialog i prosjektene er en forutsetning for å få dette til. 

Jeg håper prosjektteamene deres opplever en imøtekommende byggherreorganisasjon i Bane NOR og at dialogen i prosjektene er god. Ta kontakt med deres kontaktperson i Bane NOR dersom det er spesielle forhold dere ønsker å ta opp.  

Ta vare på dere selv, familier og deres medarbeidere.  

Med ønske om alt godt, 
Gorm Frimannslund